تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نهبندان

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نهبندان شماره 58884/300استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي

در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نهبندان در جلسه مورخ 12/3/1386 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.


معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي

18367 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/3/12 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان خراسان جنوبي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران