انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي جذب اعضاي علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (مصوب جلسه 614 مورخ 22/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي جذب اعضاي علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (مصوب جلسه 614 مورخ 22/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شماره7362/دششوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 614 مورخ 22/8/1386 در اجراي بند 1 ماده3 آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور انتخاب آقايان دكتر محمدعلي كي‌نژاد، دكتر منصور كبگانيان و دكتر حسين كچويان را به عنوان اعضاي اين هيأت تصويب كرد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد


18358 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/8/22 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران