تنفيذ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فومن

تنفيذ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فومن شماره 56911/310/300جناب آقاي قهرماني چابك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان گيلان

در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فومن در جلسه مورخ 18/8/1385 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان، با قيد افق 20 ساله براي طرح و اصلاح جدول سطوح و سرانه و جمعيت (پيوست)، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.


معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي

18354 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/5/15 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان گيلان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران