قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشورشماره168471 26/10/1386

مديرعامل محترم شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

بدينوسيله در اجراء مفاد تبصره ذيل ماده (1) قانون مدني، يك نسخه تصوير قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور، براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره149465/765 25/9/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور) كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني مورخ 7/9/1386 مجلس عيناً به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلت مقرر، موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ارزي مبلغ نه هزار و پانصد ميليارد (9.500.000.000.000) ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف مبلغ فوق براي تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

18322 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/9/7 :تاريخ تصويب
:موضوع قوه مجريه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران