رأي شماره 678 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بيمه كاركنان بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي سابق

رأي شماره 678 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بيمه كاركنان بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي سابق شماره هـ/84/607تاريخ: 8/8/1386
شماره دادنامه: 678
کلاسه پرونده: 84/607
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالرضا فتحي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوازدهم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/504 موضوع شکايت آقاي عبدالرضا فتحي به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي ـ ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي به خواسته، مطالبه حق بيمه توسط ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي و قبول توسط سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/1380 چنين رأي صادر نموده است، درخصوص شکايت آقاي عبدالرضا فتحي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي، به خواسته مطالبه حق بيمه توسط ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي و قبول و دريافت توسط سازمان تامين اجتماعي به شرح دادخواست تقديمي و مستندات پيوست، نظر به اينکه شکايت شاکي عليه سـتاد بازسـازي و نوسـازي مـناطق جنگي طبـق دادنامه شـماره 1238ـ11/5/1378 در شعبه محترم ديوان عدالت اداري رسيدگي و منتهي به صدور رأي گرديده، فلذا به اعتبار مختوم بها به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد و اما شکايت شاکي درخصوص دريافت حق بيمه عليه سازمان تأمين اجتماعي با عنايت به اينکه اداره خوانده در لايحه دفاعي تقديمي خود اعلام کرده است در سال 1371 بنابه درخواست بنياد مذکور و با توجه به مقتضيات خاص زمان و به منظور مساعدت با کارکنان مربوطه (اکثراً از جنگ‎زدگان) به شرح صورتجلسه پيوست، سازمان موافقت مي‎نمايد که صرفاً حق بيمه کارکنان معرفي شده توسط بنياد امور مهاجرين جنگ طي ليستي که در صورتجلسه مشخص شده است در مقطع شروع به کار تا تاريخ 1/3/1367 و از تاريخ 1/3/1363 تاريخ شمول لغايت پايان سال 1370 و واريز حق بيمه طي 3 قسط منتهي به سال 1372 را مورد پذيرش قرار دهد در نتيجه موافقتنامه مذکور که در مورد افراد خاص و با مهلتي معين تنظيم گرديده درخصوص افراديکه طي ليست مورد نظر به سازمان معرفي شده‎اند، اجراء و به واحدهاي اجرائي سازمان ارسال گرديده است. بنابراين قابل تسري به افراديکه خارج از مهلت مقرر در مفاد صورتجلسه و به صورت انفرادي معرفي يا مدعي مي‎گردند نبوده و سازمان نيز تعهدي درخصوص پذيرش و احتساب سوابق آنان قبل از تاريخ شمول 1/3/1367 نخواهد داشت و نام شاکي در ليست مورد توافق سازمان و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي قيد نگرديده لذا اقدامي درخصوص احتساب سوابق وي مقدور و ميسر نبوده فلذا با توجه به مراتب شکايت شاکي غيرموجه تشخيص و حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/281 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي عبدالرضا فتحي به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/1380 شعبه 12 ديوان به شرح دادنامه شماره 1069 مورخ 29/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به هر تقدير ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي (بنياد مهاجرين جنگ تحميلي) پس از توافق با سازمان تأمين اجتماعي از بابت حق بيمه حد فاصل 7/3/1360 الي 1/3/1367 جهت شاکي ليستي در مهلت توافق شده تنظيم ننموده‎اند و لذا نمي‎توان براي سازمان تأمين اجتماعي در اين خصوص تکليفي اتخاذ نمود و نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده 81/1224 موضوع شکايت آقاي محمدرضا غلامي به طرفيت، تأمين اجتماعي به خواسته، احتساب حق بيمه به شرح دادنامه شماره 1969 مورخ 19/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي جامع اوراق پرونده و مشروح مندرجات دادخواست تقديمي و ضمائم مربوطه و لايحه جوابيه واصله از سازمان مشتکي‎عنه به شماره 32507/د/7100 مورخ 24/10/1381 توجهاً به اطلاق و کليت بند يکم توافقنامه فيمابين تأمين اجتماعي و بنياد مهاجرين جنگ تحميلي در اجراي تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 مشعر بر اينکه حق بيمه کليه کارکنان از تاريخ شروع به کار تا تاريخ 1/2/1367 بر مبناي 18% دستمزد و از تاريخ 1/2/1367 تا پايان سال 1370 به طور کامل محاسبه و در سه قسط به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت گردد و بنا به مراتب و با التفات به اينکه از ناحيه مشتکي‎عنه دفاع مؤثري اقامه و ابراز نگرديده لذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. بـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/22 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1969ـ19/11/1381 شعبه 19 بـه شرح دادنامـه شماره 1471 مورخ 29/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي محتويات پرونده نظر به اينکه تجديدنظرخواه طي لايحه تقديمي شکايت تجديدنظرخواهي را مسترد داشته لذا مستنداً‎‎ به ماده 31 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار اسقاط شکايت را اعلام مي‎دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه در اجراي توافقنامه سال 1371 ناظر به تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 منعقده فيمابين سازمان تأمين اجتماعي و ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي به منظور رفع مشکل بيمه کارکنان بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي سابق مقرر گرديده حق بيمه کليه کارکنان از تاريخ شروع به کار تا تاريخ 1/3/1367 بر مبناي 18% دستمزد و از تاريخ 1/3/1367 تا پايان سال 1370 به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز گردد و توجهاً به اينکه طرفين توافقنامه فوق‎الذکر مکلف به اجراي توافقنامه از نظر پرداخت حق بيمه و احتساب سوابق پرداخت از تاريخ شروع به کار کليه کارکنان بنياد بوده، بنا به جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره 1969ـ19/11/1381 شعبه 19 بدوي تا حدي که متضمن اين معني مي‎باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

18320 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/8/8 :تاريخ تصويب
:موضوع ستاد بازسازي و نو سازي مناطق جنگي
اداره كل استان اصفهان
سازمان تامين اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران