بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور شماره 10414/86/1مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

احتراماً تصـوير بخشنـامه شمـاره 10414/86/1 ـ 10/10/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

پيرو بخشنامه شماره14491/82/1 ـ 10/9/1382، با توجه به نزديك شدن انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و نظر به اينكه علاوه بر وظيفه رسيدگي به جرائم و تخلفات انتخاباتي خارج از نوبت در ماده 17 قانون اصلاح قانون انتخابات، وظايف و اقدامات ديگري در مواد 48، 66، 67 و تبصره آن بنا به مورد بر عهده‌ي دادستاني كل و تشكيلات قضايي حوزه‌هاي انتخابيه مقرر گرديده است كه لزوم تشريك مساعي به منظور تسريع در رسيدگي‌ها، پاسخگويي به استعلامات و پيشگيري از وقوع جرائم آمادگي بيشتري را ايجاب مي‌نمايد، از اين رو مقتضي است در اين دوره نيز مانند دوره‌ي پيش براساس بخشنامه مزبور اقدام و تدابير مناسب اتخاذ تا مشكلي ايجاد نگردد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

18311 :شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/10/10 :تاريخ تصويب
:موضوع دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
دادگستري استانهاي سراسر كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران