تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شريف‌آباد مركز دهستان شريف‌آباد از توابع بخش محمديه شهرستان البرز در استان قزوين به شهر شريفيه

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي شريف‌آباد مركز دهستان شريف‌آباد از توابع بخش محمديه شهرستان البرز در استان قزوين به شهر شريفيه شماره166211/ت38077كوزارت كشور

وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي شريف‌آباد مركز دهستان شريف‌آباد از توابع بخش محمديه شهرستان البرز در استان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهر شريفيه شناخته مي‌شود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
اين تصويب‌نامـه در تاريخ 18/9/1386 به تأييـد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18311 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/9/18 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران