رأي شماره 525 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همكاري با آموزش و پرورش مصوب1368

رأي شماره 525 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همكاري با آموزش و پرورش مصوب1368 شماره هـ/85/168تاريخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 525
كلاسه پرونده: 85/168
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حيدر لطفي فروشاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1780 موضوع شکايت آقاي حيدر لطفي فروشاني به طرفيت، مدير آموزش و پرورش منطقه يک به خواسته، دريافت مابه‌التفاوت شغل و دريافت حق‌التدريس اضافي انجام شده به شرح دادنامه شماره 2453 مورخ 12/10/1383 چنين رأي صادره نموده است، با التفات به اينکه با اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370 قوانين و مقررات مغاير ملغي گرديده اعمال و اجراي ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته مصوب 1368 با تصويب و اجراي قانون مؤخر منتفي بوده لهذا تخلفي از قوانين و مقررات در اقدام اداره طرف شکايت ملحوظ نبوده رأي به رد شکايت صادر مي‎شود. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/182 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدحسين توانگر نسبت به دادنامه شماره 2323 مورخ 28/9/1383 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1395 مورخ 17/7/1384 چنين رأي صادره نموده است، تجديدنظرخواه از معلماني است که در اجراي قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همکاري به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگي به امر تدريس اشتغال ورزيده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوق‎العاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره يک آن ماده واحده ساعات تدريس و کار موظف مشمولين نيز 18 ساعت در هفته تعيين‌شده که مطابق احکام کارگزيني مورخ 11/9/1370 و 23/1/1371 فوق‎العاده شغل وي ابتدا 147000 ريال تعيين و سپس به 104400 ريال تقليل يافته و ساعت کار وي نيز حسب اعلام نماينده اعزامي 18 ساعت تعيين‌نشده و بابت ساعات اضافه کار وجهي پرداخت نگرديده لذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي صادره حکم به ورود شکايت شاکي و پرداخت فوق‎العاده وي به ميزان سه برابر (مابه‌التفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختي) و پرداخت اضافه کار ساعات تدريس بيش از 18 ساعت در حق وي صادر مي‎گردد هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ثانياً، موضوع تناقض آراء فوق‎الذکر قبلاً مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 68 مورخ 8/6/1376 هيأت عمومي ديوان که در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده دادنامه‎هاي شماره 1076 و 1074 مورخ 15/1/1373 شعبه هفتم و 1320 مورخ 13/9/1373 شعبه پانزدهم ديوان مبني بر استحقاق مشمولان طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور به دريافت سه برابر فوق‎العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگي براساس ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همکاري با وزارت آموزش و پرورش مصوب 1368 صحيح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراين موضوع تناقض آراء شماره 2453 مورخ 12/10/1383 شعبه سيزدهم و 1395 مورخ 17/7/1384 شعبه اول تجديدنظر در همين زمينه مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.


هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

18295 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/7/22 :تاريخ تصويب
:موضوع آموزش و پرورش منطقه يك
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران