اصلاح تبصره ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور

اصلاح تبصره ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور شماره112076/ت38157ك



بانك توسعه صادرات ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 7/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2041/هـ مورخ 21/5/1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصويب نمودند:
تبصره ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 64643/ت37264ك مورخ 26/4/1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ بانك توسعه صادرات ايران مكلف است فهرست اشخاصي را كه بدهي ارز تنخواه صادراتي خود را در مهلت تعيين‌شده تسويه ننمايند، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد تا با توجه به ميزان بدهي اشخاص يادشده تمام يا بخشي از محدوديتهاي زير با استفاده از اختيارات قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازجمله لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها ـ مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب ـ در مورد بدهكاران يادشده از طريق شبكه بانكي اعمال گردد:
الف ـ عدم ارائه هرگونه تسهيلات ارزي و ريالي جديد توسط بانكهاي دولتي و خصوصي.
ب ـ عدم صدور گواهي خوش حسابي براي مراجع ذيربط.
ج ـ برقراري ممنوعيت خروج از كشور.
اين تصويـب‌نامه در تاريخ 19/9/1386 به تأييـد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.






معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18295 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/9/19 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بانك توسعه صادرات ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران