تصويب‌نامه راجع به وجوهات پرداختي به نام مدرسه عالي شهيد مطهري

تصويب‌نامه راجع به وجوهات پرداختي به نام مدرسه عالي شهيد مطهري شماره51614/ت36002هـوزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8310/ و مورخ 22/5/1385 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 2852 (بانك ملي ايران، شعبه ميدان بهارستان، كد178) به نام مدرسه عالي شهيدمطهري از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهدكرد، كسر مي‌شود.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18157 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/4/3 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران