تصويب‌نامه راجع به فوق‌العاده نوبت كاري و سختي شرايط كار در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

تصويب‌نامه راجع به فوق‌العاده نوبت كاري و سختي شرايط كار در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور شماره 38948/ت37339هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 54710 مورخ 19/2/1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بنـد « ز» تبصـره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
مصوبه هيئتهاي امناي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، موضوع نامه يادشده درخصوص فوق‌العاده نوبت كاري و سختي شرايط محيط كار جهت رسته‌هاي بهداشتي درماني مشروط به پيش‌بيني و وجود اعتبار و عدم ايجاد كسري در پايان سال از تاريخ 1/1/1386 براي اجراء تنفيذ مي‌گردد.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18138 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/2/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران