قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) ‏براي فضاهاي آموزشي

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) ‏براي فضاهاي آموزشيشماره12089/660 3/2/1386‏

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 172868/36128 مورخ 23/12/1385 در اجراء اصل يكصد و ‏بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون صدور مجوز احداث بنا ‏‏(پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي كه با عنوان لايحه دو فوريتي به مجلس ‏شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 22/1/1386 و عدم ‏اظهارنظر شوراي محترم نگهبان در مهلت قانوني به پيوست ارسال مي‌گردد.‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره14612 17/2/1386‏

وزارت آموزش و پرورش

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي كه ‏در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و ‏شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر ‏موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسي طي نامه شماره12089/660 مورخ 3/2/1386 ‏مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. ‏

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) ‏براي فضاهاي آموزشي

ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس و حوزه‌هاي علميه ‏مورد تأييد شوراي عالي حوزه علميه براي ساخت حوزه‌هاي علميه خواهران و برداران از ‏پرداخت هر گونه عوارض و هزينه‌هاي صدور پروانه به شهرداريهاي سراسر كشور معاف ‏مي‌باشند.‏
تبصره1ـ كليه مراجع صادركننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداريها، بنياد مسكن ‏انقلاب اسلامي، بخشداريها و دهياريهاي سراسر كشور مكلفند مجوز احداث بناي مدارس ‏و حوزه‌هاي علميه مذكور را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام ‏بر و كف ظرف پانزده روز از تاريخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي ‏علميه مذكور صادر نمايند.‏
تبصره2ـ رعايت بر و كف اعلام شده از سوي شهرداري مربوط و ساير ضوابط و ‏مقررات فني و شهرسازي از سوي وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور ‏ضروري است.‏
تبصره3ـ كليه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور ‏كه در گذشته احداث گرديده و فاقد مجوز احداث بنا مي‌باشند مشمول اين قانون مي‌گردند.‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ‏بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‏تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‏ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد. ‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

18114 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/1/22 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران