اصلاح تصويب‌نامه موضوع ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز شماره18706/ت37192هـدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزادتجاري ـ صنعتي‏

هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان فارس تشكيل گرديد، ‏به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:‏
در تصويب‌نامه شماره 10242/ت22776ك مورخ 17/2/1379 عبارت « منطقه ويژه ‏اقتصادي برق و الكترونيك شيراز صرفاً به منظور فعاليتهاي برق و الكترونيك» به عبارت ‏‏« منطقه ويژه اقتصادي شيراز» اصلاح مي‌گردد.‏

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18112 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/1/31 :تاريخ تصويب
:موضوع دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري _ صنعتي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران