حضور دبير يا يك عضو هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در تركيب هيأت امناي جشنواره فارابي

حضور دبير يا يك عضو هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در تركيب هيأت امناي جشنواره فارابي شماره565/دش(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 حضور دبير يا يك عضو هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در تركيب هيأت امناي جشنواره فارابي را تصويب كرد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد


18110 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/12/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
فرهنگستان علوم
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران