اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‏شماره146774/ت36629هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت راه و ترابري

‏ هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 142395/9780هـ/ب ‏مورخ 14/9/1385 تصويب نمود: ‏
‏ متن زير جايگزين ماده (5) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‏جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ‏تصويب‌نامه شماره 27893/ت33403هـ مورخ 8/5/1384 مي‌گردد: ‏
‏ « ماده5 ـ منابع موردنياز اين آيين‌نامه از محل بند « الف» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه در قالب لوايح بودجه سنواتي ‏قابل تأمين و پرداخت خواهد بود».‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي ‏

18043 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/11/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران