اصلاح آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد

اصلاح آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد شماره146725/ت36631هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت كار و اموراجتماعي

‏ هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115665/9706هـ مورخ ‏‏29/7/1385 تصويب نمود: ‏
‏ آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد موضوع تصويب‌نامه شماره 56508/ت32865هـ مورخ 18/5/1385 از ‏تاريخ اعلام ايراد رسمي، به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‏
‏ 1ـ اجراي بند (14) ماده (2) و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (14) و تبصره ماده (32) متوقف مي‌گردد. ‏
‏ 2 ـ متن زير جايگزين تبصره (3) ماده (6) مي‌گردد: ‏
‏ « تبصره3ـ متقاضيان دريافت كارت مديريت و مربيگري آموزشگاه لازم است جهت شركت در آزمونهاي موضوع تبصره (1) و (2) ماده ‏‏(6) اين آيين‌نامه مبلغ چهل هزار (40.000) ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. مددجويان تحت پوشش ‏سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند».‏
‏ 3ـ در مواد (14) و (32) عبارت « به حسابي كه از سوي سازمان تعيين مي‌گردد» به عبارت « به حساب درآمد عمومي كشور نزد ‏خزانه داري كل» اصلاح مي‌گردد.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي ‏

18043 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/11/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران