تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب شماره146947/ت36713ك
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن

‏ وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند: ‏
‏ سود بازرگاني پرتقال (رديف 08051000 تعرفه)، نارنگي (رديف 08052000تعرفه) و سيب (رديف 08081000 تعرفه) براي محموله ‏هايي كه از تاريخ پانزدهم بهمن ماه هر سال تا پايان ارديبهشت سال بعد وارد يكي از گمركات كشور شوند صفر تعيين مي‌شود. ‏
‏ اين تصويب‌نامه در تاريخ 8/11/1385 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي ‏

18043 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/11/8 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنايع و معادن
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران