تصويب‌نامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي) سال 1385

تصويب‌نامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي) سال 1385 شماره146709/ت36619هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

‏ هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه ‏پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1385 را به شرح زير تصويب نمود: ‏
‏ 1ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370 ـ ، نيروهاي ‏مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي ‏هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت يك ميليون و هفتصد و ‏پنجاه هزار (1.750.000) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1385 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري ‏از محل بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي موضوع بند (14) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره ‏‏11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 پرداخت نمايند. ‏
‏ تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع مي ‏باشد. ‏
‏ تبصره2ـ پرداخت پاداش پايان سال (عيدي)، موضوع اين بند به مستخدمان پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت مشروط بر آنكه ‏وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1385 خواهد ‏بود. ‏
‏ 2ـ ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) كليه بازنشستگان، مستمري‌بگيران حقوق وظيفه ازكارافتادگي و حقوق وظيفه وراث ‏مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي كشوري و صندوق معذوريت و ازكارافتادگي جهادسازندگي و صندوقهاي ‏بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار (1.750.000) ريال ‏از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت مي باشد. ‏
‏ 3ـ خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام وقت محسوب مي‌شود، همچنين معلمان حق التدريس نسبت به ‏ساعات تدريس، مشمول اين تصويب‌نامه خواهند بود. ‏
‏ 4ـ شهرداريهاي سراسر كشور مجازند پاداش آخر سال 1385 (عيدي) كاركنان شاغل، بازنشسته، مستمري بگير، وظيفه از ‏كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مبلغ موضوع بندهاي (1) و (2) اين تصويب‌نامه، از محل اعتبارات منابع ‏داخلي خود پرداخت نمايند. ‏
‏ 5 ـ كليه شركتهاي دولتي، سازمانها و مؤسسات و شركتهايي كه داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت ‏بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و كليه شركتها و مؤسسات تابع آن، ‏سازمان صنايع ملي ايران و تمام شركتها و سازمانهاي تابع آن، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي، مي توانند پاداش آخر سال ‏‏(عيدي) موضوع بندهاي (1) و (2) اين تصويب‌نامه را به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلي و همچنين صندوقهاي ‏بازنشستگي تابع خود، پرداخت نمايند. پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع مي باشد.‏
‏ 6 ـ مجامع عمومي شركتهاي دولتي موظفند از پرداخت هر گونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ مندرج در ‏بند (1) اين تصويب‌نامه به مديران شركت خودداري نمايند. ‏
‏ 7ـ رؤساي مجامع موضوع بند (6) اين تصويب‌نامه موظفند گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را به معاون اول رييس جمهور ارسال كنند.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي ‏

18043 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/10/20 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران