اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره696 ـ 14/9/1385 هيأت عمومي ديوانعالي كشور منتشره در شماره 18033 ـ 2/11/1385 روزنامه رسمي ‏كشور

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره696 ـ 14/9/1385 هيأت عمومي ديوانعالي كشور منتشره در شماره 18033 ـ 2/11/1385 روزنامه رسمي ‏كشور شماره5664/هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

‏ بازگشت به نامه شماره 5647/هـ ـ 13/10/1385، دستور فرماييد نسبت به اصلاح گزارش رأي وحدت رويه 696 ـ 14/9/1385 (رديف ‏‏81/8) به ترتيب ذيل اقدام فرمايند.‏
‏ عبارت: « و جلب نظر دادستان محترم كل كشور كه ذيلاً منعكس مي‌شود، به صدور رأي منتهي گرديد.» را در سطر اول، پاراگراف ششم، ‏صفحه دوم به جاي عبارت « مبني بر»، طبق نمونة پيوست، چاپ و منتشر گردد.‏‏ ‏
‏ ‏
كارشناس مسؤول قضايي اداره وحدت رويه ديوان عالي كشور ـ جلالي نسب ‏

18041 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/11/8 :تاريخ تصويب
:موضوع دادگاهها
ديوانعالي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران