اساسنامه خانه ملي گفت و گوي آزاد

اساسنامه خانه ملي گفت و گوي آزاد شماره5015/دش
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)‏

‏ ماده1ـ تعريف و جايگاه حقوقي:‏
‏ براساس ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خانه ملي گفت و گوي آزاد تأسيس مي‌گردد. خانه ملي گفت و گوي آزاد كه از ‏اين پس در اين اساسنامه خانه ناميده مي‌شود تحت نظر هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و در چارچوب اين اساسنامه ‏فعاليت خواهد كرد.‏
‏ ماده2ـ موضوع فعاليت:‏
‏ ايجاد زمينه مناسب براي برگزاري جلسات گفت و گو، مناظره، سخنراني و گفتگوي آزاد در عرصه علوم انساني و معارف اسلامي در ‏محل‌هاي تعيين شده از سوي خانه.‏
‏ ماده3ـ اهداف و وظايف:‏
‏ 1ـ ايجاد فرصت قانوني و عادلانه براي عرضه علمي و آزادانه ديدگاهها و نقدها در حوزه علوم انساني و معارف ديني براي تمامي ‏طيف‌هاي فكري و فرهنگي در كشور.‏
‏ 2ـ كمك به ايجاد زمينه بروز و ظهور خلاقيتها و تواناييهاي علمي به ويژه در زمينه نقد افكار و آراء و همچنين فراهم ساختن زمينه آشنايي ‏با ديدگاهها و نقدهاي علمي جديد و بهره‌‌گيري از اين توانايي در عرصه‌هاي متناسب با آن.‏
‏ 3ـ ايجاد بستر علمي مناسب براي بهره‌برداري صحيح بخش‌هاي مختلف كشور از ديدگاهها و نقدهاي جديد علمي.‏
‏ 4ـ ترغيب مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي براي برگزاري جلسات گفتگو، نقد و مناظره علمي آزاد.‏
‏ 5 ـ طراحي و برگزاري جلسات گفتگو، مناظره و سخنراني.‏
‏ 6 ـ انتشار و عرضه نتايج گفتگوها، مناظره‌ها و نقدهاي علمي.‏
‏ ماده4ـ اركان:‏
‏ الف ـ هيأت امناء.‏
‏ ب ـ شوراي علمي.‏
‏ ج ـ مدير.‏
‏ ماده5 ـ هيأت امناء:‏
‏ « هيأت امناي خانه»، اعضاي هيأت حمايت از كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، به اضافه دبير هيأت مي‌باشد.‏
‏ ماده6 ـ وظايف هيأت امنا:‏
‏ الف ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح و تغيير اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.‏
‏ ب ـ تهيه و تصويب خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي بلند مدت.‏
‏ ج ـ نصب و عزل مدير.‏
‏ د ـ نظارت و ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي خانه.‏
‏ هـ ـ بررسي گزارش‌هاي سالانه مالي و تأييد آن.‏
‏ و ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه.‏
‏ ز ـ ارائه گزارش سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.‏
‏ ماده7ـ شوراي علمي:‏
‏ تركيب اعضاي « شوراي علمي» عبارت است: از اعضاء شوراي علمي ـ مشورتي هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و ‏مناظره.‏
‏ ماده8 ـ وظايف شوراي علمي:‏
‏ الف ـ بررسي و تأييد اوليه پيش‌نويس سياست‌ها و خط‌مشي‌ها جهت پيشنهاد به ‌هيأت امناء.‏
‏ ب ـ بررسي ضوابط، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي.‏
‏ ج ـ بررسي و تأييد پيش‌نويس برنامه سالانه.‏
‏ د ـ بررسي گزارش‌هاي مدير و هدايت خانه ملي گفتگوي آزاد و نظارت مستمر بر عملكرد آن.‏
‏ هـ ـ بررسي و تصويب مواردي كه آئين‌نامه‌ها و ضوابط ديگر تصويب آن را بر عهده شوراي علمي قرار داده است.‏
‏ ماده9ـ مدير:‏
‏ مديرخانه، به مدت3سال از سوي هيأت امنا تعيين و با حكم رئيس هيأت امنا جهت انجام وظايف زير منصوب مي‌شود:‏
‏ الف ـ تهيه و تنظيم پيش‌نويس ضوابط، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي جهت بررسي در شوراي علمي و تصويب هيأت امنا.‏
‏ ب ـ شناسايي و پيشنهاد اعضاي گروههاي علمي و ساير عوامل اجرايي.‏
‏ ج ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه خانه جهت بررسي در شوراي علمي و تصويب هيأت امنا.‏
‏ د ـ اجراي برنامه مصوب خانه و ارائه گزارش منظم پيشرفت كار به شوراي علمي و عنداللزوم هيأت امناء.‏
‏ و ـ امضاي مكاتبات و اسناد اداري و مالي در چارچوب ضوابط، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مصوب هيأت حمايت از كرسي‌هاي ‏نظريه‌پردازي، نقد و مناظره.‏
‏ ماده10ـ اين اساسنامه در10ماده در جلسه596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.‏‏ ‏
‏ ‏
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد ‏

18039 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/10/5 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
فرهنگستان علوم
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران