تصويب‌نامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي

تصويب‌نامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي شماره124674/ت36371هـوزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلـسه مورخ 16/9/1385 كه در مركز استان مازندران تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
استـان مازندران تـا پايـان بـرنامه چـهارم توسـعه مشمول تصويب‌نامه شماره 36112/ت30393هـ مورخ 15/9/1383 مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18013 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/9/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران