آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي

آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي شماره120379/ت35442هـوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 9582/1 مورخ 11/4/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب1363ـ آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي

ماده1ـ سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويب‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، مجاز است مبلغ پنجاه و شش ميليارد و ششصد و هشتاد و شش ميليون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهل و شش (56.686.984.546) ريال وجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت مي‌كند، در سال 1385 به شرح زير رأساً هزينه نمايد:
الف ـ درآمد
1ـ مانده وصولي حق‌التوليه در حساب(21) خزانه در پايان سال1384، مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هفده ميليون و چهارصد و پنجاه و پنج‌هزار و چهل و سه (2.817.455.043) ريال.
2ـ مانده وصولي حق‌النظاره در حساب (23) خزانه در پايان سال1384، مبلغ سيصد و نود و هشت ميليون و چهارصد و هفتاد و هفت هزار (398.477.000) ريال.
3ـ مانده وصولي حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب (25) خزانه در پايان سال1384، مبلغ يك ميليارد و هشتصد و دوازده ميليون و پنجاه و دو هزار و پانصد و سه (1.812.052.503) ريال.
4ـ مانده وصولي وجوه حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي (تفكيك‌نشده) در حساب (91062) بانك ملي شعبه دولتي در پايان سال 1384، مبلغ........................ ريال.
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني و شهرستاني، مبلغ...................... ريال.
6 ـ پيش‌بيني وصولي حق‌التوليه در سال 1385، مبلغ بيست و سه ميليارد و پنجاه و هفت ميليون (23.057.000.000) ريال.
7ـ پيش‌بيني وصولي حق‌النظاره در سال 1385، مبلغ هفت ميليارد و سيصد و هفده ميليون (7.317.000.000) ريال.
8 ـ پيش‌بيني وصولي وجوه حاصل از بابت اداره امور اماكن مذهبي در سال 1385 از نذورات مطلقه، مبلغ بيست و يك ميليارد و دويست و هشتاد و پنج ميليون (21.285.000.000) ريال.
جمع: پنجاه و شش ميليارد و ششصد و هشتاد و شش ميليون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهل و شش ريال (56.686.984.546) ريال.
ب ـ هزينه
1ـ تبليغ ونشر معارف اسلامي ، مبلغ نه ميليارد و يكصدوچهل ميليون وچهارده هزار (9.140.014.000) ريال .
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات وشناسايي آنها ، مبلغ چهل وپنج ميليارد و ششصد و هشتاد و شش ميليون و هشـتصد و نود هزار و پانصد و چهل و شش (45.686.890.546) ريال .
3 ـ حق‌الزحمه يا پاداش هيئت‌هاي امناي اماكن اسلامي، مبلغ يك ميليارد و يكصد و نود ميليون و شصت و دو هزار (1.190.062.000) ريال.
4ـ حق‌الزحمه هيئت امنا وحق النظاره نظار موقوفات، مبلغ ششصد و هفتاد ميليون و هيجده هزار (670.018.000) ريال.
جمع : پنجاه و شش ميليارد و ششصد و هشتاد و شش ميليون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و چهل و شش (56.686.984.546) ريال.
ماده2ـ چنانچه ميزان وصولي در‌آمد بيش از درآمد پيش‌بيني شده در بند « الف» ماده (1) اين تصويب‌نامه باشد، سازمان مي‌تواند مازاد درآمد را از خزانه دريافت و به نسبت اعتبار رديفهاي بند « ب» ماده (1) اين تصويب‌نامه هزينه نمايد.
ماده3ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي (موضوع اين تصويب‌نامه) شامل فعاليتهايي است كه براي كمك به ترويج و تعظيم شعاير اسلامي و آموزش قرآن مجيد انجام مي‌شود، مانند چاپ و اهداي قرآن كريم، انتخاب و اعزام قاريان و داوران به مسابقات، گردهمايي جهاني حج، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي و غيرنقدي، اعزام مبلغ مذهبي به كليه نقاط كشور با اولويت مناطق محروم.
ماده4ـ حفظ عين، منافع و احياي موقوفات (موضوع رديف (2) بند « ب» ماده (1) اين تصويب‌نامه) شامل كمك و پرداخت وجوه لازم براي انجام امور ثبتي، قضايي، عمراني، تعمير و احياي رقبات و غيره، با رعايت صرفه و صلاح موقوفات همچنين تهيه وسايل، امكانات و ساختمان براي استقرار ادارات اوقاف و امور خيريه در استانها، شهرستانها و مركز و وقف آن با توليت نماينده ولي فقيه و صرف عوائد حاصله در جهت مصارف تعيين شده در بند « ب» و پرداخت اجرت و مزاياي كاركنان غيررسمي (موضوع قسمت آخر تبصره (3) تصويب‌نامه شماره71976/ت496 مورخ25/6/1366 مربوط به بودجه سال1366 سازمان)، حق بيمه و كسريهاي احتمالي بودجه جاري 1385 و اموري كه در ارتباط با موارد فوق، نماينده ولي فقيه در سازمان صلاح بداند.
ماده5 ـ سازمان مي‌تواند از محل اعتبار رديفهاي (3) و (4) بند « ب» ماده (1) اين تصويب‌نامه امور زير را انجام دهد:
الف ـ از محل اعتبار رديف (3) حق‌الزحمه يا پاداش مقرر امين و هريك از اعضاي هيئت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده (8) آيين‌نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات پرداخت كند.
ب ـ از محل اعتبار رديف (4) حق‌الزحمه هيئت امنا و حق‌النظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آيين‌نامه اجرايي ماده (5) قانون يادشده حسب مورد پرداخت كند.
ماده6 ـ فعاليتهاي پيش‌بيني شده در مواد (3)، (4) و (5) اين تصويب‌نامه با توجه به ضرورت و اولويت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد. تشخيص ضرورت و اولويت هزينه‌هاي موضوع مواد فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
ماده7 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل نسبت به مفاد مواد (3)، (4) و (5) اين تصويب‌نامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابل پرداخت است.
ماده8 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
ماده 9ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه است.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18006 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/9/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران