تصويب‌نامه راجع به نامگذاري آزادراه زنجان ـ تبريز به آزادراه پيامبر اعظم (ص)

تصويب‌نامه راجع به نامگذاري آزادراه زنجان ـ تبريز به آزادراه پيامبر اعظم (ص) شماره101863/ت36350هـوزارت راه و ترابري

هيئت وزيران در جلسه مورخ19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16861/11 مورخ 22/8/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آزاد راه زنجان ـ تبريز به آزاد راه پيامبر اعظم (ص) تغيير نام مي‌يابد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18006 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/9/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران