قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آنشماره144138/241 18/9/1385

جناب آقاي دكترمحمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره35012/31276 مورخ30/6/1383 در اجراي اصل يكصدوبيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ30/8/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره117185 25/9/1385

وزارت راه و ترابري

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/9/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره144138/241 مورخ 18/9/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به‌پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محموي احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن

ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان مشتمل بريك مقدمه، هجده ماده و يك ضميمه و پروتكل الحاقي به آن مشتمل برپنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يكصدو سي و نهم (139) قانون اساسي در بخش ارجاع به‌داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان

مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي گرجستان با تمايل يكسال به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور تأسيس و بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي منظم بين سرزمينهاي خود و ماوراء اين سرزمينها، نسبت به موارد زير موافقت نمودند:
ماده1ـ تعاريف
به جز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد، از لحاظ اين موافقتنامه:
الف ـ اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16/9/1323 هجري شمسي مطابق با هفتم دسامبر1944 ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل هر الحاقيه‌اي كه به موجب ماده (90) كنوانسيون مزبور و هر اصلاحيه و الحاقيه يا كنوانسيوني كه به موجب مواد (90) و (94) آن تصويب شده است، تا جايي كه اين موارد براي هر دو طرف متعاهد نافذ باشد، خواهد بود.
ب ـ اصطلاح « مقامات هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود به « رئيس سازمان هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان يا وظايف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوري گرجستان اداره هواپيمايي كشوري جمهوري گرجستان و هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن اداره و يا وظايف مشابه آن باشد.
ج ـ اصطلاح « شركت هواپيمايي تعيين‌شده» اطلاق مي‌شود به يك شركت هواپيمايي كه به موجب مفاد ماده(3) اين موافقتنامه تعيين شده و اجازه فعاليت يافته باشد.
دـ اصطلاح « ظرفيت» در مورد يك هواپيما اطلاق مي‌شود به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح « ظرفيت» در مورد « سرويس مورد توافق» اطلاق مي‌شود به ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي ضرب در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير.
هـ ـ اصطلاح « سرزمين» در مورد يك كشور اطلاق مي‌شود به مناطق خاكي و آبهاي سرزميني مجاور آن كه تحت حاكميت و سلطه آن كشور است.
وـ اصطلاحات « سرويس هوايي»، « سرويس هوايي بين‌المللي»، « شركت هواپيمايي» و « توقف به منظورهاي غيرحمل و نقل» به ترتيب داراي همان معاني است كه در ماده (96) كنوانسيون به آنها داده شده است.
بديهي است كه عناوين مواد اين موافقتنامه‌ معاني هيچ يك از مقررات آن را به‌نحوي از انحاء محدود نمي‌كند يا توسعه نمي‌دهد.
ماده2ـ اعطاي حقوق
1ـ هر طرف متعاهد حقوق مشخص شده در اين موافقتنامه را جهت انجام سرويسهاي هوايي بين‌المللي منظم به وسيله شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر به شرح زير به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد:
الف ـ پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر.
ب ـ توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غيرحمل و نقل، و
ج ـ توقف در سرزمين مذكور در نقاطي كه براي آن مسير درجدول مسير پيوست اين موافقتنامه مشخص گرديده است به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي.
2ـ استفاده از آزادي پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به موافقت شركتهاي هواپيمايي تعيين شده كشور اعطاء كننده مي‌باشد.
3 ـ هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تلقي نخواهد شد كه شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد محق باشد در سرزمين طرف متعاهد ديگر در قبال مزد يا كرايه مسافر، بار و پست به مقصد نقطه ديگري در سرزمين طرف متعاهد ديگر حمل كند.
4ـ در مناطق جنگي يا تحت اشغال نظامي يا در مناطقي كه بدين طريق تحت تأثير قرار گرفته‌اند انجام اين قبيل سرويسها منوط به تصويب مقامات ذي‌صلاح خواهد بود.
ماده3ـ تعيين و اجازه
1ـ هر طرف متعاهد حق دارد يك شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين و مراتب را كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
2ـ پس از دريافت اعلاميه تعيين، مقامات ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر با رعايت مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده به شركت هواپيمايي تعيين شده بدون تأخير اجازه مربوط را اعطاء خواهند كرد.
3ـ مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركتي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين شده بخواهند كه مقامات مزبور را قانع سازند كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً براي سرويسهاي هوايي بين‌المللي طبق مفاد كنوانسيون توسط مقامات مزبور اعمال مي‌گردد، حائز مي‌باشد.
4ـ هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه طرف متعاهد مزبور قانع نشده باشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مزبور در دست اتباع طرف متعاهد مربوط است از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند(2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مشخص شده در ماده(2) اين موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمايي تعيين شده لازم بداند، وضع نمايد.
5 ـ در هر زمان پس از آن كه مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده به مرحله عمل درآمده باشد شركت هواپيمايي كه بدين نحو تعيين‌شده و اجازه كسب نموده است مي‌تواند بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند مشروط برآن كه بهره‌برداري از اين سرويسها مادامي كه نرخي مطابق مفاد ماده(10) اين موافقتنامه در مورد سرويسهاي مزبور وضع و لازم‌الاجراء نگرديده، انجام نپذيرد.
ماده4ـ تعليق و لغو
1ـ هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروحه ذيل اجازه بهره‌برداري صادره را لغو يا استفاده از حقوق مشخص شده در ماده(2) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد، وضع نمايد.
الف ـ در هر موردي كه قانع نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپيمايي در دست طرف متعاهدي كه شركت هواپيمايي را تعيين نموده يا اتباع طرف متعاهد مزبور است.
ب ـ در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند.
ج ـ در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور به هر نحوي از انحاء عمليات بهره‌برداري را مطابق مقررات اين موافقتنامه انجام ندهد.
2ـ جز در مواردي كه لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند(1) اين ماده به صورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات لازم باشد اعمال اين حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده5 ـ شمول قوانين و مقررات
1ـ قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود يا خروج هواپيماهايي كه به ‌امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند يا ناظر به بهره‌برداري و هوانوردي چنين هواپيماهايي حين پرواز برفراز يا در داخل سرزمين طرف متعاهد مذكور مي‌باشند نسبت به هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مجري خواهد بود.
2ـ قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه در سرزمين خود ناظر به ورود و خروج و اقامت موقت مسافرين وكاركنان و بار يا پست از قبيل تشريفات ورود وخروج و مهاجرت است و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافرين و كاركنان و بار يا پست حمل شده توسط هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در زماني كه در سرزمين مذكور باشد، اعمال خواهد شد.
3ـ هر طرف متعاهد نسخه‌هايي از قوانين و مقررات مربوط مندرج در اين ماده را بنابر تقاضا در اختيار طرف متعاهد ديگر خواهد گذاشت.
4ـ شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد مجاز خواهد بود نمايندگي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير نمايد. در صورت تعيين يك نمايندگي كل يا نمايندگي فروش كل اين نماينده طبق قوانين و مقررات مربوط جاري هر يك از طرفها منصوب خواهد شد.
5 ـ انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرفهاي متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي قابل اجراء در دو كشور صورت خواهد گرفت. طرفها همه امكانات خود را براي تسهيل در انتقال چنين درآمدهايي پس از كسر مخارج به كار خواهند گرفت.
ماده6 ـ معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض
1ـ هر طرف متعاهد براساس عمل متقابل شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر را تا حد ممكن به موجب قانون ملي خود از محدوديتهاي ورود، حقوق گمركي و سود بازرگاني هزينه‌هاي مواد، وسايل يدكي از جمله موتور، لوازم جاي هواپيما، خواربار هواپيما و غذا (از جمله دخانيات و ساير محصولات اختصاص يافته براي فروش به‌مسافران به مقدار محدود در طول پرواز) و ساير اقلام به منظور استفاده انحصاري در ارتباط با بهره‌برداري يا خدمات‌رساني هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي مورد توافق را انجام مي‌دهد و نيز برچسب چاپي بليطها، بارنامه و هرگونه موارد چاپي آن و نشريه‌هاي تبليغاتي متعارف رايگان را كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده توزيع مي‌گردد معاف خواهد نمود.
2ـ سوخت و روغن موتور و موادمصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم موردنياز جاري وخواربار وارد شده به سرزمين يك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر يا اتباع آن كه صرفاً به منظور استفاده در هواپيماهاي طرف متعاهد اخيرالذكر مي‌باشند براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي معاف خواهند بود.
3ـ سوخت و روغن موتور، ساير موادمصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم موردنياز جاري و خواربار كه در سرزمين يك طرف متعاهد بار هواپيماي شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر مي‌شوند و در سرويسهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي معاف خواهد بود.
4ـ لوازم جاري هوانوردي و همچنين مواد و لوازم نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي سرزمين طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است. در اين صورت مي‌توان اين مواد را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شود و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5 ـ مسافرين، اثاثيه مسافر و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم مي‌باشند و از حريمي كه در فرودگاه آن طرف بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و باري كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مالياتهاي مشابه معاف خواهد بود.
6 ـ اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليط هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول‌زمانبندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر وارد شده باشد از كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده7ـ هزينه‌هاي فرودگاهي
هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند براي استفاده از فرودگاهها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود هزينه‌هاي عادلانه و مناسبي را وضع نموده يا اجازه وضع آن را بدهد. مع‌هذا هر يك از طرفهاي متعاهد موافقت دارد كه اين هزينه‌ها از آنچه هواپيماهاي ملي آن طرف متعاهد كه در سرويسهاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌نمايند و براي استفاده از اين فرودگاهها و تأسيسات مي‌پردازند تجاوز نكند.
ماده8 ـ مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز
1ـ شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و مساوي برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده از فرصتهاي مساوي بهره‌مند باشند.
2ـ در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را منظورنظر خواهد داشت تا من‌غير حق در سرويسهاي طرف ديگر در تمامي يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
3ـ هدف اصلي سرويسهاي مورد توافق كه توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرفهاي متعاهد انجام مي‌شود تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب براي رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني شده معقول حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين كننده شركت هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر است. ظرفيت اصولاً بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد تقريباً به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد مگر آن كه توافق ديگري حاصل شده باشد.
4ـ با در نظر گرفتن اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد همچنين مي‌تواند ظرفيتي را براي برآورده كردن نيازمنديهاي حمل و نقل سرزمينهاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسيرهاي ضميمه اين موافقتنامه و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.
5 ـ ظرفيتي كه عرضه مي‌شود از جمله تعداد سرويسها و نوع هواپيماي مورد استفاده شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق براساس توصيه شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده مورد موافقت مقامات هواپيمايي قرار خواهدگرفت. شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده چنين توصيه‌اي را پس از شور لازم بين خود و رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به عمل خواهند آورد.
6 ـ در صورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرفهاي متعاهد، مسائل موضوع بند(5) فوق از طريق توافق بين مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گرديد. تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه‌شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده بدون تغيير باقي خواهند ماند.
7ـ شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد، حداكثر سي روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخص‌شده، برنامه‌هاي پرواز را به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر براي تصويب تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز به همين قرار عمل خواهد شد. اين محدوديت زماني را مي‌توان در موارد خاص با تصويب مقامات نامبرده كاهش داد.
8 ـ موافقتنامه بازرگاني بين دو شركت هواپيمايي تعيين شده در زمان اجراي سرويسهاي مورد توافق ضروري خواهد بود. موافقتنامه بازرگاني مذكور بايستي جهت تأييد و تصويب به مقامات هواپيمايي طرفها تسليم گردد.
ماده9ـ شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها
گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد توسط طرف متعاهد ديگر براي بهره‌‌برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه‌ معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اين كه شرايط صدور يا اعتبار اين گواهينامه‌ها و پروانه‌ها مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. در هر حال طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا اعتبار يافته خودداري نمايد.
ماده10ـ نرخهاي حمل و نقل هوايي
1ـ نرخهاي مورد اجراء توسط شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخهاي شركتهاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها سرويسهاي منظم انجام مي‌دهند، وضع مي‌گردد.
2ـ نرخهاي موضوع بند(1) اين ماده براساس قواعد زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ هرگاه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد عضو يك اتحاديه بين‌المللي شركتهاي هواپيمايي با مكانيسم تعيين نرخ باشند و يك قطعنامه نرخ ناظر برسرويسهاي مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها براساس اين قطعنامه بين شركتها هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد توافق خواهد شد.
ب ـ هرگاه قطعنامه‌اي درباره نرخ ناظر برسرويسهاي مورد توافق وجود نداشته باشد يا يك يا هيچ يك از شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرفهاي متعاهد عضو اتحاديه شركتهاي هواپيمايي موضوع بند(الف) فوق نباشد، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در مورد نرخهايي كه براي سرويسهاي مورد توافق اعمال مي‌گردد بين خود توافق خواهند نمود.
ج ـ نرخهايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد لااقل سي روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجراء براي تصويب به مقامات هواپيمايي طرفها تسليم خواهد گرديد. اين محدوديت زماني به شرط موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است.
د ـ در صورتي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد نتوانند درباره نرخهاي قابل اجراء به توافق برسند يا در صورتي كه يك طرف متعاهد شركت هواپيمايي خود را به منظور انجام سرويسهاي مورد توافق تعيين ننموده باشد يا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سي روزه موضوع جزء (ج) اين بند، مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد عدم رضايت خود را از هر يك از نرخهاي توافق شده بين شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد طبق جزء هاي (الف) و (ب) اين بند به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام دارد، مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهاي مناسب به قوانين برسند ليكن هيچ نرخي قبل از تصويب مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد به موقع اجراء در نخواهد آمد.
هـ ـ چنانچه مقامات هواپيمايي نتوانند در مورد نرخ تسليم شده به آنها به موجب جزء (د) اين بند يا در مورد تعيين نرخ مشخص شده در جزء (د) اين بند به توافق برسند، اختلاف به موجب مفاد ماده(14) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد گرديد.
3ـ نرخهاي تعيين شده به موجب مفاد اين ماده تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده11ـ امنيت هوانوردي
1ـ طرفهاي متعاهد در راستاي حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل تأكيد مي‌نمايند كه تعهد آنان در قبال يكديگر براي حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله غيرقانوني جزء لاينفكي از اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد.
طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل، به ويژه مطابق با مفاد كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ23/6/1342 هجري شمسي مطابق با چهاردهم سپتامر1963 ميلادي كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349 هجري شمسي مطابق با شانزدهم دسامبر1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با بيست و سوم سپتامر1971ميلادي عمل خواهند كرد.
2ـ طرفهاي متعاهد كليه مساعدتهاي لازم را جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيمايي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري را بنابر تقاضا در مورد يكديگر به عمل خواهند آورد.
3ـ طرفها بايد در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي تعيين شده از سوي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه اين مقررات امنيتي در مورد طرفها قابل اجراء است عمل نمايند. آنها مي‌بايد از گردانندگان هواپيمايي‌ها كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائم آنها در سرزمين طرفها مي‌باشد و نيز گردانندگان فرودگاههاي واقع در سرزمينهاي خود بخواهند كه طبق مقررات امنيت هوانوردي مزبور عمل نمايند.
4ـ هر طرف متعاهد موافقت دارد كه مي‌توان از اين گردانندگان هواپيماها درخواست نمود تا مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند(3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر از لحاظ ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين او اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافرين، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه، بار و خواربار، هواپيما قبل و در زمان سوار شدن مسافرين يا بارگيري به نحو مؤثر معمول مي‌شود. هر طرف متعاهد همچنين بايد با هر درخواست طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با يك تهديد خاص برخورد مثبت داشته باشد.
5 ـ هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آن فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد، طرفهاي متعاهد بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به منظور پايان سريع و امن حادثه مزبور يا خطر وابسته به آن يكديگر را ياري نمايند.
6 ـ هنگامي كه يك طرف متعاهد دليل معقولي را براي اعتماد به تخطي طرف متعاهد ديگر از مقررات امنيت هوانوردي اين ماده داشته باشد مقامات هواپيمايي طرف متعاهد مزبور مي‌توانند مشاوره فوري با مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را درخواست نمايند.
ماده12ـ تسليم آمار
مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل ونقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده خود را به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را به قسمي كه معمولاً توسط شركت هواپيمايي تعيين شده براي مقامات هواپيمايي ملي خود تهيه و به آنها ارائه مي‌گردد بنابر تقاضا در اختيار مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد. كليه اطلاعات اضافي آماري حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد از مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر در صورت تقاضا مورد شور و توافق بين دو طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.
ماده13ـ مشاوره و اصلاحات
1ـ هر طرف متعاهد يا مقامات هواپيمايي آن مي‌توانند در هر زمان از طرف متعاهد ديگر يا مقامات هواپيمايي آن تقاضاي مشاوره نمايند.
2ـ مشاوره مورد تقاضاي يك طرف متعاهد يا مقامات هواپيمايي آن در فاصله شصت روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3ـ هر نوع اصلاح اين موافقتنامه، پس از آن كه دو طرف متعاهد انجام تشريفات قانون اساسي خود مربوط به انعقاد و لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را به ‌يكديگر اطلاع داده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
4ـ علي‌رغم مفاد بند(3)، اصلاحات جداول مسير ضميمه اين موافقتنامه ممكن است مستقيماً بين مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. اين اصلاحات پس از تأييد از طريق تبادل يادداشت ديپلماتيك لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
ماده14ـ حل اختلافات
1ـ هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2ـ هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند، مي‌توانند توافق نمايند موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا هيأتي ارجاع كنند.
3ـ چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه برسند، اختلاف به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد كه هر طرف متعاهد يك داور را معين خواهد كرد و دو داور تعيين شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضاي ارجاع اختلاف به ديوان داوري، از طريق مجاري ديپلماتيك به تعيين داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف شصت روز بعد از آن تعيين خواهد شد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد داور سوم به توافق نرسند بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد، رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري برحسب مورد داور يا داورها را تعيين خواهد نمود مشروط براين كه چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نايب رئيس ارشد شورا و در صورتي كه نامبرده نيز چنين مليتي داشته باشد، از عضو مقدم شورا كه در چنين وضع تابعيتي نباشد، درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور يا داورها را تعيين نمايد.
در هر حـال داور سوم از اتبـاع يـك دولـت ثـالـث خواهد بود و به عنوان رئيس ديوان داوري عمل خواهد كرد.
4ـ ديوان داوري آيين‌نامه كار خود را تعيين خواهد نمود.
5 ـ طرفهاي متعاهد تعهد مي‌نمايند تصميمات متخذه به موجب ماده حاضر را رعايت كنند.
6 ـ چنانچه و مادامي كه هر طرف متعاهد تصميمات متخذه را به موجب بند(3) اين ماده رعايت نكند طرف متعاهد ديگر مي‌تواند حقوق يا امتيازاتي را كه به موجب اين موافقتنامه به طرف متعاهد يا شركت هواپيمايي تعيين شده متخلف اعطاء كرده، محدود، منع يا لغو كند.
ماده15ـ فسخ
هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود را مبني برفسخ اين موافقتنامه كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اطلاعيه همزمان به آگاهي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.
در اين صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ خواهد شد، مگر آن كه اطلاعيه فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفها پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از سوي طرف متعاهد ديگر، اطلاعيه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.
ماده16ـ مطابقت با كنوانسيونهاي چندجانبه
چنانچه موافقتنامه يا كنوانسيون كلي چندجانبه حمل و نقل هوايي در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد، اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم) آن به نحوي اصلاح خواهد شد تا با مقررات كنوانسيون يا موافقتنامه‌ مزبور تطبيق نمايد.
ماده17ـ ثبت
اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم) آن و كليه اصلاحات آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.
ماده18ـ لازم‌الاجراء شدن
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوعه خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تاريخ 30/10/1371 هجري شمسي برابر با بيستم ژانويه 1993 ميلادي در سه نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد در تهران تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري گرجستان


ضميمه
جدول مسير

بخش1ـ مسيري كه قرار است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد:
مسير1ـ از نقاطي در جمهوري اسلامي ايران به تفليس.
بخش2ـ مسيري كه قرار است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري گرجستان مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
مسير1ـ از نقاطي در جمهوري گرجستان به تهران.
توجه:
نقاط واسط ونقاط ماوراء نيز ممكن است توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده به كار گرفته شود، به شرط اين كه مذاكرات لازم توسط مقامات مربوط طرفها به عمل آيد.

پروتكل الحاقي به موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان
(امضاء شده در تاريخ 30/10/1371 هجري شمسي برابر با20 ژانويه1993 ميلادي)

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان، با مطلوب دانستن الحاق پروتكلي به موافقتنامه حمل و نقل هوايي كه در تاريخ 30/10/1371هجري شمسي برابر با20 ژانويه 1993 ميلادي بين كشورهاي متبوع شان به امضاء رسيده است، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ بندهاي(ز)، (ح) و (ط) به شرح زير به ماده (1) «تعاريف» اضافه مي‌شود:
زـ اصطلاح « نرخ» به قيمتي اطلاق مي‌شود كه براي حمل مسافر، بار همراه و غيرهمراه پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمتهاي مزبور اعمال مي‌شود از جمله قيمتها و شرايط مقرر براي نمايندگي‌ها و ساير خدمات جنبي به استثناء دستمزدها و شرايط حمل پست، مي‌باشد.
ح ـ اصطلاح « اين موافقتنامه» شامل ضميمه پيوست آن و هرگونه اصلاحات مربوط به آن يا اصلاحات اين موافقتنامه است.
ط ـ اصطلاح « هزينه‌هاي مصرف‌كننده» به هزينه‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط مقام صلاحيتدار در مورد شركتهاي هواپيمايي وضع شده يا اجازه وضع آن توسط مقام مزبور براي تدارك اموال يا تأسيسات فرودگاهي يا تأسيسات هوانوردي از جمله تأسيسات و خدمات مربوط به هواپيما، خدمه آن، مسافرين و بار داده شده است.
ماده2ـ بند(1) ماده(3) « تعيين و اجازه» به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي به طرف متعاهد ديگر، يك يا چند شركت هواپيمايي را براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين و هر شركت هواپيمايي تعيين شده را حذف كند يا تغيير دهد.
ماده3ـ بعد از ماده (11) « امنيت هوانوردي» موافقتنامه، ماده جديد (11) مكرر، به‌شرح زير اضافه مي‌گردد:
ماده11مكررـ ايمني هوانوردي:
1ـ هر طرف مي‌تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهره‌برداري از هواپيما كه طرف ديگر به كار گرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره‌اي ظرف مدت سي روز از زمان درخواست مزبور انجام خواهد شد.
2ـ در صورتي كه پس از مشاوره مزبور يك طرف ملاحظه كند استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي موضوع بند(1) كه در آن زمان به موجب كنوانسيون وضع شده بطور مؤثر توسط طرف ديگر به كار گرفته يا اجرا نمي‌شود، طرف ديگر را از يافته‌هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي ايكائو ضروري به نظر مي‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف ديگر اقدام اصلاحي مناسب را در فرصت زماني توافق شده، اتخاذ خواهد نمود.
3ـ همچنين به موجب ماده(16) كنوانسيون توافق مي‌شود هر نوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي يك طرف يا از طرف آن در سرويسهايي از مبدأ سرزمين طرف ديگر يا بالعكس مورد بهره‌برداري قرار گيرد، مي‌تواند مادامي كه در سرزمين طرف ديگر است، مشمول بازرسي نمايندگان مجاز طرف ديگر قرار گيرد، مشروط بر اين كه اين امر منجر به تأخير بدون دليل در بهره‌برداري از هواپيما نگردد، علي‌رغم تعهدات مندرج در ماده(33) كنوانسيون هدف اين بازرسي، تأييد اعتبار اسناد هواپيماي مربوط، گواهينامه خدمه و تطبيق تجهيزات و وضعيت هواپيما با استانداردهاي وضع شده در آن زمان به‌ موجب كنوانسيون مي‌باشد.
4ـ هر طرف حق تعليق يا تغيير فوري مجوز بهره‌برداري شركت يا شركتهاي هواپيمايي طرف ديگر را در صورتي كه اقدام فوري براي حصول اطمينان از ايمني بهره‌برداري شركت هواپيمايي ضروري باشد، براي خود محفوظ مي‌دارد.
5 ـ هر اقدامي از سوي يك طرف طبق بند(4) فوق با از بين رفتن زمينه اتخاذ آن اقدام، متوقف خواهد شد.
6 ـ با توجه به بند(2) فوق اگر مشخص شود كه با پايان يافتن فرصت زماني توافق شده يك طرف در حالت عدم مطابقت با استانداردهاي ايكائو باقي مانده است، دبيركل ايكائو بايد از اين موضوع و نيز تصميم رضايت بخش بعدي نسبت به موقعيت، مطلع گردد.
ماده4 ـ ماده(14) « حل اختلافات» به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2ـ چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بند(1) فوق در مورد حل اختلافات به نتيجه نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه‌ ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
3ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري تعيين شود، چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
4ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند، آيين‌ و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
5 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
6 ـ مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهدگرديد. هرگونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند(3) اين ماده به وجود آيد به عنوان بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد گرديد.
ماده5 ـ اين پروتكل از تاريخ تبادل يادداشت ديپلماتيك كه مؤيد اتمام الزامات قانون اساسي در كشور هر طرف متعاهد باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
براي گواهي تأييد مطالب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود بدين منظور به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند.
اين پروتكل در تهران در تاريخ17 تيرماه1383 هجري شمسي برابر با 7 جولاي 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري گرجستان


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هيجده ماده و يك ضميمه و پروتكل الحاقي در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 8/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

18006 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/8/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران