تصويب‌نامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران

تصويب‌نامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران شماره109420/ت35955هـوزارت نفت

هيـئت وزيـران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيـشنهاد شـماره 14115ـ2/12 مورخ 15/6/1385 وزارت نفت و به اسـتناد ماده (3) قانـون اساسنامه شـركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اندوخته مازاد تجديد ارزيابي دارايي ثابت، اندوخته سرمايه‌اي، اندوخته حاصل از واگذاري سهام شركتها، موضوع تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و اندوخته حاصل از پروژه‌هاي بيع متقابل، به مبلغ يكصد و نود و نه هزار و دويست ميليارد (199.200.000.000.000) ريال منقسم به نوزده ميليون و نهصد و بيست هزار (19.920.000) سهم ده ميليون (10.000.000) ريالي افزايش مي‌يابد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

17991 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/8/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران