تصويرنامه‌هاي موضوع ابلاغ قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

تصويرنامه‌هاي موضوع ابلاغ قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

شماره119041/358 6/8/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

پيـرو نامه شـماره2486/358 مورخ19/1/1385 موضوع ابلاغ قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 29/11/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و عطـف به نامه شماره 85744/9700/ح مورخ 22/5/1385 آن مجمع با عنايت به اينكه در متن فارسي لايحه ارسالي دولت جزء (ح) بند (1) ماده (31) اضافه شده كه در متون عربي و انگليسي موافقتنامه وجود ندارد، سوابق به پيوست جهت درج در روزنامه رسمي و مجموعه قوانين ساليانه ايفاد مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره93658 17/8/1385

وزارت دادگستري

پيرو ابلاغيه قانون موافقتنامه همكاري‌هاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به شماره4371 مورخ29/1/1385 به پيـوست تـصويرنامه شماره119041/358 مورخ 6/8/1385 مجلس
شـوراي اسلامي در خصوص اصلاح قانون مذكور جهت اجراء ابلاغ مي‌‌گردد.

معاون حقوقي و امور مجلس ـ سيداحمد موسوي

شماره85744 ـ 9700/ح 22/5/1385

جناب آقاي دكتر حدادعادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

پيرو نامه شماره 101/43948 مورخ 8/12/1384 درخصوص ابلاغ قانون موافقت‌نامه همكاريهاي حقوقي و قضائي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت اعلام مي‌گردد:
براساس نامه شماره897/2/73 ـ پ مورخ9/2/1385 دفتر امور بين‌الملل قوه قضائيه « بند ح ماده 31» موافقتنامه، در سير مراحل نهايي موافقت دو دولت از متن موافقتنامه حذف گرديده ولي در لايحه تقديمي اين اصلاح صورت نگرفته و اشتباهاً تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده و در مراحل بعدي نيز باقيمانده است.
عليهذا با توجه به اينكه بند مذكور در متون انگليسي و عربي امضاء شده موافقتنامه حذف گرديده ولي در متن فارسي وجود دارد مقتضي است دستور فرمائيد نسبت به صدور اصلاحيه ماده 31 و درج آن در روزنامه رسمي اقدام لازم مبذول دارند.

امور حقوقي و كميسيونها ـ حسين واعظي

شماره897/2/73 ـ پ 9/2/1385

جناب آقاي شاملو رئيس محترم كميسيون حقوقي و قضائي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

پيرو نامه شماره 5192/2/73 ـ پ مورخ 3/12/1384 درخصوص تصويب موافقتنامة همكاريهاي قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و كويت و مسئله اشتباه تايپي در بند يك مادة31، متأسفانه عليرغم درخواست اين دفتر در نامة فوق‌الاشاره (تصوير پيوست) اين اشكال رفع نشده و به صورت قانون در روزنامة رسمي كشور چاپ شده است. خواهشمند است با توجه به تصويب اين موافقتنامه در مجمع ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا روزنامه رسمي در هنگام چاپ اين متن در مجموعه قوانين ساليانه، اين ماده را اصلاح نمايد (شق (ح) از بند يك مادة 31 حذف گردد).

سرپرست دفتر امور بين‌الملل ـ غلامرضا مهدوي

شماره101/42998 8/12/1384

جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

بازگـشت به نـامه شـماره 139225/358 مـورخ 13/7/1384 درخصـوص « لايـحه موافقتنامه همكاري‌هاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت» مصوب مورخ 6/7/1384 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 29/11/1384 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و « نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت و با توجه به محوريت متن انگليسي موافقتنامه مزبور، مقرر شد: در بند يك از ماده 1 واژه « خود» پس از عبارت « حقوق شخصي و مالي» اضافه گردد» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

17975 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/8/17 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران