تصويب‌نامه در مورد منطقه‌هاي نمونه گردشگري ملي و استاني در استان سيستان و بلوچستان

تصويب‌نامه در مورد منطقه‌هاي نمونه گردشگري ملي و استاني در استان سيستان و بلوچستانسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست

هيئت وزيران در جلسـه مورخ 19/6/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 4270ـ1/852 مورخ 5/6/1385 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
1ـ در استان سيستان و بلوچستان منطقه‌هاي گواتر و تفتان به ترتيب به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري ملي و استاني تعيين مي‌شوند.
2ـ در استان كرمان منطقه ماهان به عنوان منطقه نمونه گردشگري ملي تعيين مي‌شود.
3ـ اين تصويب‌نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص منطقه‌هاي چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

17931 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/6/19 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان حفاظت محيط زيست
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران