اصلاح تصويب‌نامه موضوع انحلال سازمان ملي بهره‌وري ايران

اصلاح تصويب‌نامه موضوع انحلال سازمان ملي بهره‌وري ايران

شماره27580/ت 34057هـسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 134024/101 مورخ 7/8/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
بند (2) تصـويب‌نامه شـماره 29276/ت262هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:‌
« 2ـ مركز ملي بهره‌وري ايران زير نظر رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود.»‌


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


17853 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/3/10 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران