اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره26489/ت 34667 هـوزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

فصل اول ـ كليات
ماده1ـ در اجراي مـاده (5) قانـون بازار اوراق بـهادار جـمهوري اسـلامي ايران ـ مصوب1384ـ مجلس شوراي اسلامي كه پس از اين « قانون» ناميده مي‌شود، اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار كه در اين اساسنامه اختصاراً « سازمان» ناميده مي‌شود، به منظور تحقق اهداف و انجام وظايف تعريف شده در قانون از جمله نظارت بر بورسهاي اوراق بهادار و كالايي، به شرح زير مي‌باشد.
ماده2ـ اصطلاحات و واژه‌هاي اختصاري تعريف شده در ماده يك قانون، در اين اساسنامه نيز به‌كار برده مي‌شود.
ماده3ـ سازمان، مؤسسه عمومي غيردولتي است و مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي آن به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده4ـ مدت فعاليت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است.
ماده5 ـ مركز اصلي سازمان در تهران است و نشاني آن خيابان حافظ، شماره 228 مي‌باشد.
ماده6 ـ انحلال سازمان و تعيين تكليف اموال و داراييهاي آن و چگونگي ايفاي تعهدات پس از انحلال، به‌موجب قانون خواهد بود.
فصل دوم ـ اركان سازمان
ماده7 ـ اركان سازمان عبارتند از:
الف ـ شورا
ب ـ هيئت مديره
پ ـ رييس سازمان
ت ـ حسابرس ـ بازرس
ماده8 ـ شورا انجام وظايف مذكور در ماده (4) قانون را برعهده دارد.
تبصره ـ به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار، شورا مي‌تواند در شرايط اضطراري برخي از اختيارات خود را به رييس شورا تفويض نمايد. آيين‌نامه تشخيص شرايط اضطراري و نيز حدود اختيارات قابل تفويض به رييس شورا به تصويب شورا خواهد رسيد.
فصل سوم ـ هيئت مديره
ماده9 ـ هيئت مديره سازمان متشكل از پنج عضو است كه انجام وظايف مذكور در ماده (7) قانون را برعهده خواهند داشت. اعضاي هيئت مديره از ميان افراد امين و داراي حُسن شهرت و تجربه در رشته مالي و منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رييس شورا و با تصويب شورا براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند. رييس شورا حكم اعضاي هيئت مديره را صادر مي‌كند.
ماده10ـ اعضاي هيئت مديره قبل از آغاز به كار در سازمان موظفند در جلسه شورا حاضر شوند و به شرح زير سوگند يادكنند:
اينجانب كه عضويت در هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار را پذيرفته‌ام، با آگاهي كامل از مسؤوليت خود در اين سمت، به خداوند قادر و متعال سوگند ياد مي‌كنم كه وظايف قانوني خود را در اين زمينه به نحو احسن انجام دهم و نهايت دقت و بي‌طرفي را به‌كار بندم و در دوره مسؤوليت خود از هيچ كوششي در جهت نيل به اهداف و انجام وظايف قانوني سازمان دريغ نورزم و در تصميمات خود همواره مصالح كشور و عموم مردم ايران را در نظر گيرم و اسرار سازمان و هيئت مديره را حتي پس از پايان دوره مسؤوليت خود، حفظ و فقط در چارچوب قانون و مقررات اظهار كنم.
تبصره ـ سوگندنامه با درج نام و نام خانوادگي و تاريخ اداي سوگند توسط هريك از اعضاي هيئت مديره امضا و در دبيرخانه شورا نگهداري خواهد شد.
ماده11 ـ اعضـاي هيئت‌مديره بايد به طور تمام‌وقت در خدمت سازمان باشند و به هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت در ساير دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را ندارند.
ماده12 ـ حقوق، مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره را شورا تعيين مي‌كند.
ماده13 ـ رييس هيئت مديره از بين اعضاي هيئت مديره، با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورا براي مدت سي‌ماه تعيين خواهد شد. رييس هيئت مديره، رييس سازمان و بالاترين مقام اجرايي سازمان است.
تبصره1ـ انتخاب مجدد رييس هيئت مديره براي دوره‌هاي بعد، تا انقضاي دوره عضويت وي در هيئت مديره بلامانع است.
تبصره2ـ نايب رييس را هيئت مديره از بين اعضا انتخاب مي‌كند.
ماده14 ـ هيئت مديره بايد حداقل هر ماه يك‌بار تشكيل جلسه دهد.
ماده15 ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضا كه يكي از آنها رييس يا نايـب رييس است، رسميت مي‌يابد و هر عضو داراي يك حق رأي است. تصميمات هيئت مديره با حداقل سه رأي موافق معتبر است.
ماده16 ـ اعضاي هيئت مديره نمي‌توانند حضور در جلسات هيئت مديره و حق رأي خود را به ديگري واگذار كنند.
ماده17 ـ هيئت مديره داراي دبيرخانه‌اي است كه زير نظر و با مسؤوليت نايب رييس هيئت مديره فعاليت مي‌كند. دبيرخانه هيئت مديره مرجع رسمي ابلاغ و استعلام مصوبات هيئت مديره خواهد بود.
ماده18ـ دبير هيئت‌مديره موظف است براي هر جلسه هيئت‌مديره صورت‌جلسه‌اي تنظيم و با درج تاريخ و ساعت و محل تشكيل جلسه، اسامي حاضران و موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصه مذاكرات و نظرات اعضا را ثبت كند و مصوبات جلسه را به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برساند. اين صورت‌جلسه در دبيرخانه هيئت مديره به ترتيب تاريخ شماره‌گذاري و نگهداري خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه نايب رييس نتواند وظايف دبيري را انجام دهد، يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره، مسؤوليت وي را عهده‌دار خواهد بود.
ماده19 ـ در موارد ذيل، شورا عضويت هريك از اعضاي هيئت مديره را كه مشمول عناوين مذكور باشد، لغو و حسب مورد طبق قوانين مربوط اقدام مي‌نمايد:
1ـ در صورت صدور حكم قطعي از دادگاه صالح كه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
2ـ درصورتي كه به تشخيص شورا يكي از شرايط مندرج در ماده (6) قانون زايل گردد.
3ـ تخلف از مقررات قانون، اساسنامه و يا ساير مقررات مربوط، به تشخيص شورا.
4ـ از دست دادن توانايي جسماني و رواني لازم براي انجام وظايف محوله به تشخيص شورا.
5 ـ عدم حضور غيرموجه در جلسات هيئت مديره، بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال.
فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان
ماده20 ـ رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و كليه اختيارات لازم براي اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون يا اساسنامه به مرجع ديگري محول شده است را دارا مي‌باشد و نماينده سازمان نزد كليه مراجع است و به طور كلي علاوه بر اختيار استخدام و انفصال موقت يا دائم كاركنان و تعيين شغل و سمت و حقوق و مزايا و ترفيع آنها و انجام تمام امور داخلي و اداري سازمان در محدوده اين اساسنامه و مقررات مربوط، داراي وظايف و اختيارات زير نيز خواهد بود:
الف ـ اجراي مصوبات شورا و هيئت مديره.
ب ـ انجام هر نوع معامله قطعي، شرطي، رهني، اجاري و انعقاد كليه قراردادها به نام سازمان و تغيير، تبديل، فسخ، اقاله و ابطال آنها نسبت به اموال منقول، غيرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار سازمان به هر شكل و يا هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هرگونه شرايط نزد كليه مراجع ذي‌ربط قضايي و غيرقضايي و در كليه مراحل، سرمايه‌گذاري، تأسيس و يا مشاركت در تأسيس انواع شركت و مؤسسات ديگر براي انجام وظايف و تحقق اهداف سازمان.
پ ـ اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي (مدني) و كيفري و ثبتي و غيره و انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در كليه مراجع قضايي و غيرقضايي و تمامي مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، بدون اختيار صلح و به‌طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري و داوري، تعيين وكيل با حق توكيل به غير ولو كراراً در امور دادرسي، اداري و اجرايي، تعيين ميزان حق‌الوكاله وكيل و تعيين مصدق و كارشناس، اعتراض به نظر كارشناس، همچنين اقامه دعوي، مطالبه خسارت، استرداد دعوي، جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به طرح دعوي متقابل و دفاع از آن، تقاضاي تأمين خواسته يا توقيف اشخاص و اموال از مراجع قضايي، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم‌به، تملك اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضايي و اداري و دواير ثبتي و استرداد آنها به مالكان در قبال اخذ مطالبات.
ت ـ افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانكها و مؤسسات مالي.
ث ـ تهيه و تنظيم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزينه، برنامه‌ها به همراه گزارش فعاليت بازار اوراق بهادار و عملكرد سازمان و تسليم آن به هيئت مديره.
ج ـ اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور جاري سازمان كه در اين اساسنامه صراحتاً جزو وظايف و مسؤوليتهاي ساير اركان سازمان قرار نگرفته است.
چ ـ انجام ساير وظايف و مأموريتهايي كه از طرف شورا يا هيئت مديره به وي محول مي‌شود.
تبصره ـ رييس سازمان مي‌تواند قسمتي از اختيارت و حق امضاي خود را در چارچوب مقررات به كاركنان سازمان تفويض نمايد.
فصل پنجم ـ حسابرس ـ بازرس
ماده21ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي، توسط شورا براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد حسابرس ـ بازرس با تشخيص شورا بلامانع است.
تبصره1ـ شورا هر زمان كه بخواهد، مي‌تواند حسابرس ـ بازرس را پس از تعيين جانشين بركنار كند.
تبصره2ـ حسابرس ـ بازرس موظف است پذيرش مسؤوليت را كتباً به شورا اعلام كند تا در سوابق مربوط در دبيرخانه شورا نگهداري شود.
ماده22 ـ حسابرس ـ بازرس موظف است هرگونه قصور يا تقصير در ارايه اطلاعات مؤثر بر گزارش حسابرسي از سوي اعضاي هيئت مديره، يا موارد مربوط به عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط را در گزارش خود منعكس نمايد.
ماده23 ـ حسابرس ـ بازرس موظف است نسخه‌اي از مكاتبات مهم خود با سازمان، از جمله نامه مديريت در زمينه كنترلهاي داخلي را به هيئت مديره و شورا ارسال كند.
ماده24 ـ تعيين حق‌الزحمه حسابرس ـ بازرس با شوراست. پرداخت هرگونه وجه خارج از مصوبات شورا به حسابرس ـ بازرس و شركا يا كاركنان وي از طرف سازمان ممنوع است.
فصل ششم ـ امور مالي سازمان
ماده25 ـ سال مالي سازمان برابر يك سال شمسي است كه به‌جز سال اول، از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد. سال اول فعاليت سازمان از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند همان سال خواهد بود.
ماده26 ـ منابع درآمدي سازمان به قرار زير است:
1ـ وجوه دريافتي بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوزهاي مذكور در ماده (7) قانون.
2ـ وجوه دريافتي از ناشران اوراق بهادار.
3ـ وجوه دريافتي بابت بخشي از كارمزد معاملات اوراق بهادار در بورسهاي اوراق بهادار و كالايي، بازار خارج از بورس و بازار مشتقه.
4ـ وجوه دريافتي بابت هزينه‌هاي رسيدگي به اختلافات اشخاص در سازمان.
5 ـ وجوه دريافتي بابت نظارت بر فعاليتهاي اشخاصي كه مطابق قانون براي آنها مجوز صادر شده است.
6 ـ ساير منابع درآمدي.
تبصره1ـ سازمان موظف به تأمين هزينه‌هاي خود است و لذا در بودجه عمومي رديف اعتباري خاصي نخواهد داشت.
تبصره2ـ تعيين مآخذ و منابع درآمدي سازمان، تعرفه وجوه دريافتي و مباني محاسبه، نحوه وصول، ضمانتهاي اجرايي و ساير موارد مرتبط به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
تبصره3ـ تغييرات نرخهاي قابل اعمال مشمول اين ماده در ابتداي هر سال از طريق جرايد كثيرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده27 ـ درآمدهاي سازمان در هر سال مالي پس از كسر كليه هزينه‌ها، استهلاكها و ذخيره‌هاي همان سال به عنوان مازاد (كسري) در حسابها و صورتهاي مالي سازمان شناسايي مي‌شود.
ماده28 ـ بودجه سازمان براي هر سال مالي به‌جز سال اول بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال مالي قبل توسط هيئت مديره تنظيم و به شورا پيشنهاد گردد.
تبصره1ـ در صورت عدم تصويب بودجه توسط شورا، هيئت مديره مي‌تواند با مجوز شورا نسبت به اجراي بودجه پيشنهادي خود به مأخذ يك دوازدهم در هر ماه اقدام نمايد.
تبصره2ـ تفاوت پرداختها با ارقام هريك از رديفهاي بودجه مصوب تا ده درصد نياز به اصلاحيه بودجه ندارد، لكن تجاوز از اين حد نيازمند تهيه اصلاحيه بودجه براي تصويب در شوراست.
تبصره3ـ درصورتي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه سازمان متناسب با هزينه‌هاي آن نباشد، با تصويب شورا مي‌تواند از كمكهاي دولت استفاده نمايد.
ماده29 ـ سازمان مي‌تواند وجوه مازاد بر نياز خود را در بانكها سپرده‌گذاري يا در اوراق مشاركت مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سرمايه‌گذاري نمايد.
ماده30 ـ انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است.
ماده31 ـ تصويب صورتهاي مالي سازمان براي هر دوره مالي توسط شورا به منزله مفاصا‌حساب هيئت مديره براي همان دوره مالي است.
ماده32 ـ اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهايي كه تعهد مالي براي سازمان ايجاد مي‌كنند، چكها، بروات، سفته‌ها و ساير اوراق تجاري سازمان با امضاي ثابت رييس و يك عضو از دو عضو ديگر هيئت مديره سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره ـ دو عضو ديگر صاحب امضا توسط هيئت مديره تعيين خواهند شد.
فصل هفتم ـ ساير موارد
ماده33 ـ اين اساسنامه با پيشنهاد شورا و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير و اصلاح است.
ماده34 ـ موارد پيش‌بيني نشده در اين اساسنامه مشمول قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

17851 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1384/12/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران