اصلاح آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي

اصلاح آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 102198/8294هـ/ب مورخ 1/5/1384 تصويب نمود:
آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ در بند « الف» ماده (5) واژه « مكلفند» به واژه « مي‌توانند» اصلاح مي‌شود.
2ـ در بند « ب» ماده (5) قبل از واژه « مكلفند» عبارت « و با احراز تخلف» اضافه مي‌گردد و عبارت داخل پرانتز (به استثناي موارد مذكور در بند فوق) حذف مي‌شود.
3ـ بند « ج» ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ج ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف مي‌توانند متخلف را به يكي از مجازاتهاي موضوع ماده(9) ازجمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند.»
4ـ در تبصره (2) ماده (5) بعد از واژه « ارجاع» عبارت « شده يا» اضافه مي‌گردد.
5 ـ در بندهاي « هـ ، و ، ز» ماده (8) به ترتيب قبل از عبارتهاي « تا ميزان» و « حداكثر» و « از فوق‌العاده‌هاي» عبارت « در حدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد» اضافه مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

17823 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1385/2/7 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران