بخشنامه به رؤساي دادگستري استانهاي سراسر كشور

بخشنامه به رؤساي دادگستري استانهاي سراسر كشور

شماره17083/84/1 21/12/1384
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصـوير بخشنامه شماره 17083/84/1 ـ 21/12/1384 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
بخشنامه به رؤساي دادگستري استانهاي سراسر كشور
موضوع: تفويض اختيار
با توجه به اجراي قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور و به منظور سهولت در كار و جلوگيري از بروز وقفه در انجام مأموريت‌هاي محوله مطابق با قانون، به رؤساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به صدور ابلاغ مأموريت براي قضات استان مربوطه در هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر موضوع ماده 72 قانون نظام صنفي اقدام نمايند.
بديهي است مدت ابلاغ صادره براي اعضاء منتخب يكسال بوده و لازم است رونوشت احكام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبيرخانه كميسيون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

17797 :شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1384/12/21 :تاريخ تصويب
:موضوع دادگستري استانهاي سراسر كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران