تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سيـاسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 128649/42/4/1 مورخ 5/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند.
1ـ روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ رستم آباد 2ـ فتح‌آباد 3ـ امرآباد 4ـ منصورآباد 5 ـ معين‌آباد 6 ـ صمدآباد 7 ـ جهان‌آباد 8 ـ فرهادآباد 9ـ محمدآباد 10 ـ بوشيگان ميرزايي 11ـ دهنو بوشيگان 12ـ صدرآباد از دهستان شاپور بخش مركزي شهرستان كازرون منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود به دهستان دريس بخش مذكور ملحق مي‌گردند.
2ـ دهستان سمغان به مركزيت روستاي ملاي‌انبار از مجموع روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ سمغان 2ـ ملاي انبار 3ـ پير سبز از توابع دهستان كوهمره بخش كوهمره شهرستان كازرون و نيز روستـاهـا و مزارع و مكانهاي 1ـ قنديل 2 ـ مظفر آباد 3ـ ميدانك 4ـ ‌تل‌ميلك 5 ـ تل‌انجير 6ـ دهنوغوري 7 ـ الياس‌آباد 8 ـ صالح‌آباد 9 ـ تنگ بركه10 ـ شاه صالح از توابع دهستان امامزاده سيد حسين بخش مركزي شهرستان كازرون مطابق با نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، در تابعيت بخش مركزي شهرستان كازرون ايجاد و تأسيس مي‌گردد.
3ـ روسـتاها، مزارع و مكـانـهاي 1ـ حـاجي‌آبـاد موزي 2ـ شيخي 3ـ شهيد باهنر 4ـ‌ دهنوچمران از دهستان دريس بخش مركزي شهرستان كازرون منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، به دهستان شاپور در تابعيت همين بخش الحاق مي‌گردند.
4ـ دهستان انارستان به مركزيت روستاي انارستان از مجموع روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ ‌گنجه‌اي 2ـ حاجي‌آباد غوري 3 ـ حكيم باشي 4ـ رشن آباد 5 ـ بنگلو زرد اول 6 ـ بنگلو زرد دوم از توابع دهستان امامزاده سيدحسين از توابع بخش مركزي كازرون و همچنين روستاهاي 1ـ تل كوشك 2ـ حكيم باشي پايين 3ـ انارستـان 4ـ برج سوخته عليا 5 ـ برج سـوخته سفلي 6 ـ بازرنگان 7 ـ بوشيگان ديلمي 8 ـ حسين آباد 9 ـ جعفرآباد 10 ـ گچ خران 11 ـ دره سگ كشته 12ـ دري باغ 13ـ كوه اسك از توابع دهستان شاپور و تل كوهك از توابع دهستان دريس بخش مركزي شهرستان كازرون مطابق نقشه 1:250000پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود،‌ در تابعيت بخش مركزي شهرستان كازرون ايجاد و تأسيس مي‌گردد.
5 ـ دهستان امامزاده سيد حسين از توابع بخش مركزي شهرستان كازرون با مجموعه روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ تنگ چوگان سفلي 2ـ تنگ چوگان عليا 3ـ تنگ چوگان وسطي 4ـ تنگ چوگان دره شوري 5 ـ تنگ چوگان كشكولي6 ـ سيد حسين 7 ـ دهنو انقلاب 8 ـ عمويي مطابق نقشه 1:250000پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، به دهستان شاپور از توابع بخش مذكور الحاق و مركز اين دهستان به روستاي سيدحسين تغيير مي‌يابد.
6 ـ بخش چنار شاهيجان از مجموع دهستانهاي انارستان و سمغان به مركزيت شهر قائميه در تابعيت شهرستان كازرون ايجاد و تأسيس مي‌گردد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 22/12/1384 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


17788 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1384/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران