قانون استفساريه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌هاي مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370

قانون استفساريه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌هاي مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370
موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ آيا مزاياي ريالي گروه‌هاي تشويقي موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون نظام‌هماهنگ و افزايش سنواتي تشويقي موضوع تبصره ماده (17) قانون نظام هماهنگ علاوه بر رقم حداقل حقوق كاركنان دولت كه به موجب تبصره ماده(22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و لايحه قانوني حداقل و حداكثر حقوق مستخدمين شاغل و..... مصوب 4/2/1358 تعيين مي‌گردد، قابل پرداخت است يا خير؟
نظر مجلس:
بلي، قابل پرداخت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ12/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

17780 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1384/11/5 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران