قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
ماده واحده ـ به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه‌اي براي سازمان يادشده، پيش‌بيني مي‌شود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌نمايند، اختصاص دهد. هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد ممنوع است.
تبصره ـ نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط، تابع دستورالعملي خواهدبود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

17780 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1384/11/12 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران