تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي ( استقلال ) به آقاي ميرحسين موسوي


شماره16150/ت32905ه- 17/3/1384
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي ( استقلال ) به آقاي ميرحسين موسوي
نهاد رياست جمهوري
هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1365 - تصويب نمود:
نشان دولتي ( استقلال ) به آقاي ميرحسين موسوي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17558 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1384/03/22 :تاريخ ابلاغ 1384/03/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران