تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي ( درجه سوم خدمت) به آقاي محمدعلي كريمي


شماره16177/ت32905ه- 17/3/1384
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي ( درجه سوم خدمت) به آقاي محمدعلي كريمي
نهاد رياست جمهوري - وزارت كشور
هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1365 - تصويب نمود: نشان دولتي ( درجه سوم خدمت) به آقاي محمدعلي كريمي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17558 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1384/03/22 :تاريخ ابلاغ 1384/03/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران