تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي ( درجه دوم لياقت و مديريت) به آقاي مصطفي مؤذن‏زاده


شماره16152/ت32905ه- 17/3/1384
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي ( درجه دوم لياقت و مديريت) به آقاي مصطفي مؤذن‏زاده
نهاد رياست جمهوري - وزارت صنايع و معادن
هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1365 - تصويب نمود: نشان دولتي ( درجه دوم لياقت و مديريت) به آقاي مصطفي مؤذن‏زاده اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17558 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1384/03/22 :تاريخ ابلاغ 1384/03/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران