آئين‎نامه پرداخت فوق‎العاده سختي كار انتظامي


شماره53995/ت31329ه- 8/10/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 72/7/1/3761 مورخ2/6/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (169) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1382- آئين نامه پرداخت فوق‎العاده سختي كار انتظامي را به شرح زير تصويب نمود:
آئين ‎نامه پرداخت فوق‎ العاده سختي كار انتظامي
ماده1- با توجه به مأموريتهاي ويژه نيروي انتظامي ، مسؤوليتهاي ناشي از ارتباط مستمر كاركنان آن با مردم ، شرايط محيطي و اجتماعي و ضريب بالاي آسيب‎پذيري آنان ماهانه مبلغي معادل سي درصد (30%) حقوق و مزاياي شغل به عنوان فوق‎العاده سختي كار انتظامي به كليه كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‎شود.
ماده2- به كاركنان در وضعيت بدون كاري ، منتظر خدمت و انفصال بيش از يكسال فوق العاده سختي كار انتظامي پرداخت نميشود.
ماده3- كليه كاركناني كه وضعيت خدمتي آنان براساس قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - مصوب1382- در حالت انتساب قرار مي‎گيرد ، مشمول دريافت فوق‎العاده سختي كار انتظامي هستند.
ماده4- كاركنان زن مشمول قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب1362- از يك دوم فوق‎العاده سختي كار انتظامي برخوردار ميشوند.
ماده5 - فوق العاده سختي كار انتظامي به اعضاي هيئت علمي كه براساس مقررات استخدامي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در نيروي انتظامي بكارگيري و به مشاغل آموزشي و پژوهشي منصوب مي‎شوند پرداخت نمي‎شود.
ماده6 - كاركنان ساير نيروهاي مسلح ، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي كه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مأمور يا مأمور به خدمت مي‎شوند در طول مدت بكارگيري از فوق العاده سختي كار انتظامي بهرهمند ميشوند.
ماده7- فوقالعاده سختي كار انتظامي از تاريخ 1/4/1383 قابل پرداخت است.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف

17433 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/10/09 :تاريخ ابلاغ 1383/09/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران