تصويبنامه راجع به ادغام روستاي نظام‎آباد با روستاهاي ممي‎‎زيتونلي و پورجان و تبديل به شهر نگين‎شهر


شماره38110/ت30916ك 2/10/1383
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي نظام‎آباد با روستاهاي ممي‎‎زيتونلي و پورجان و تبديل به شهر نگين‎شهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 26709/42/4/1 مورخ 25/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118ه- مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي نظام‎آباد از توابع بخش مركزي شهرستان آزادشهر در استان گلستان پس از ادغام با روستاهاي ممي‎زيتونلي و پورجان از توابع همين بخش و تبديل به يك نقطه واحد به صورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهر نگين‎شهر شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد. اين تصويبنامه در تاريخ 26/9/1383 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف

17431 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/10/07 :تاريخ ابلاغ 1383/09/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران