تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در مورد تصميم گيري راجع به امور اجرائي ساماندهي و رفع مشكلات استان خوزستان


شماره18446/ت32145ه- 28/3/1384

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- اختيارات هيئت وزيران در مورد تصميم گيري راجع به امور اجرائي ساماندهي و رفع مشكلات استان خوزستان به آقاي حميد شركاء - معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - تفويض مي شود.
2- تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص امور اجرائي موارد يادشده اتخاذ مي شود ، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده (19) آئين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1384/02/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران