تصويبنامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر ايران


شماره10057/ت31729ه- 28/3/1384

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8302/16 مورخ 13/8/1383 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري ازتجمل گرايي - مصوب 1370 - تصويب نمود:
1- برگزاري چهارمين گردهمايي بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر ايران توسط دانشگاه صنعتي امير كبير از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2- دانشگاه يادشده مي تواند از كمكها و هداياي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3 - هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17565 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1384/03/30 :تاريخ ابلاغ 1384/03/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران