تصويبنامه درخصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي


شماره12738/ت33074ه- 24/3/1384

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 950/ه- مورخ 3/3/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (1) بند ( ب ) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- تصويب نمود:
الف - تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود ، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد:
1 - تامين مالي فاز اول طرح نيروگاه شمال شرق (توس) تا سقف مبلغ دويست و بيست و پنج ميليون يورو شامل مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليون يورو بابت خريد تجهيزات ، خدمات طراحي و مهندسي و نصب و راه اندازي طرح و مبلغ پنجاه ميليون (000 ، 000 ، 50) يورو وام تجاري توسط شركت توليد برق مپنا.
2- تامين مالي فاز اول طرح توسعه ساخت تجهيزات نيروگاهي تا سقف مبلغ شصت ميليون يورو توسط شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي اپ يران (مپنا).
3 - تامين مالي بخش تكميلي و افزايش ظرفيت نيروگاهي مرحله اول طرح پ احداث 22 واحد نيروگاه سيكل تركيبي تا سقف مبلغ يكصد و بيست ميليون يورو شامل بخش آلماني (زيمنس) به مبلغ بيست و هفت ميليون يورو ، بخش كره اي به مبلغ سي ميليون يورو ، بخش ايتاليايي به مبلغ هشت ميليون و سيصد و نود و دو هزار و هشتصد و نود و پنج يورو ، بخش آلماني به مبلغ بيست ميليون يورو و وام تجاري به مبلغ سي و چهار ميليون و ششصد و هفت هزار و يكصد و پنج يورو توسط سازمان توسعه برق ايران.
4 - تامين مالي طرح خريد 119 دستگاه واگن ، 30 دستگاه واگن دو طبقه و 4 دستگاه لكوموتيو تا سقف مبلغ يكصد و پنجاه و پنج ميليون و هفتصد و شش هزار و چهارصد و ده دلار توسط شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو).
5 - تامين مالي طرح خريد ماشين آلات و كوره هاي توليد كلاف مفتول فولاد آلياژي تا سقف مبلغ بيست و پنج ميليون و دويست و هفتاد و شش هزار و يكصد يورو توسط شركت فولاد گستر كشش.
6 - تامين مالي طرح خريد 20 واحد توربو كمپرسورهاي بخش سوئدي طرح احداث خط پنجم سراسري گاز عسلويه - آغاجاري تا سقف مبلغ نود و هشت ميليون و چهل هزار يورو توسط شركت ملي گاز ايران.
ب - مبلغ مندرج در بند ( الف ) اين تصويبنامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهيلات مي باشد. هزينه هاي تبعي ، از جمله هزينه هاي بانكي و ساير هزينه هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري ، به مبلغ ياد شده اضافه مي گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سر رسيد بازپرداخت مي گردند ، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي و ساير هزينه هاي مربوط مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17562 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1384/03/26 :تاريخ ابلاغ 1384/03/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران