تصويبنامه درخصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي با فهرست موردعمل در سال1383


شماره12290/ت33051ه- 24/3/1384

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي - مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پيوست تصويبنامه شماره 48952/ت25784ه- مورخ 9/11/1380 مي باشد.
مستخدمان مشمول اين تصويبنامه كه در شهرهاي موضوع جدول پيوست شماره (3) تصويبنامه فوق الذكر شاغل مي باشند ، فوق العاده جذب و نگهداري خود را براساس درصدهاي تعيين شده در جدول اصلاحي پيوست و بر مبناي حقوق گروه مربوط و ضريب سال 1383 دريافت مي نمايند.
كاركنان شاغل در روستاهاي واقع در بخشهاي موضوع جدول پيوست شماره (1) تصويبنامه ياد شده ، فوق العاده جذب و نگهداري خود را بر مبناي حقوق گروه مربوط و ضريب سال 1384 و براساس درصدهاي جدول اصلاحي پيوست دريافت مي نمايند.
فقط نقاط روستايي واقع در بخشهاي موضوع جدول پيوست شماره (1) تصويبنامه مذكور ، مشمول مزاياي تصويبنامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 مي شوند.
2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با رعايت اصول و چارچوبهاي مصوب و مورد تأكيد در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم و سند آمايش سرزمين و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي ربط ، فهرست مناطق كمتر توسعه يافته كشور را با توجه به موارد زير تهيه و تا قبل از تنظيم لايحه بودجه سال 1385 به تصويب هيئت وزيران برساند:
الف - بازنگري تمامي فهرستهاي مورد عمل كه به نوعي با اين گونه مناطق ( مناطق محروم ، مناطق توسعه نيافته ، مناطق كمتر توسعه يافته ، مناطق با شاخص توسعه زير شاخص ميانگين كشور ، مناطق حاشيه اي و …) مرتبط هستند.
ب - هماهنگ نمودن دستگاههاي اجرائي ذي ربط و مرتبط با هريك از فهرستهاي موجود.
پ - تنظيم يك مجموعه يكپارچه و مؤثر در دستيابي به اهداف توسعه اي در مناطق مورد نظر.
ت - توجه به آثار مثبت سياستهاي توسعه اي اتخاذ شده توسط دولت و سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين مناطق توسط دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني در راستاي دستيابي بخشي از اين مناطق به آستانه هاي خروج از توسعه نيافتگي.
ث - پاسخگو بودن اين مجموعه به قوانين و مقررات دايمي موجود ، از جمله قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي - مصوب 1367- ، تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1380- قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است - مصوب1381- و توزيع اعتبارات ويژه تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه اي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي.
تمامي دستگاههاي اجرائي موظف هستند نتايج مطالعات موضوع اين بند را در اجراي قوانين مذكور ، به كار بندند.
ضوابط و فهرستهاي مورد عمل در ارتباط با ساير تكاليف قانوني موضوع اين آئين نامه از جمله فهرست مناطق مشمول معافيت سرمايه گذاري ، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1380- و فهرست قلمروهاي جغرافيايي موضوع ماده (1) آئين نامه اجرائي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است - مصوب1381- موضوع تصويبنامه شماره 30309/ت26841ه- مورخ 20/7/1381 ، در سال 1384 و همچنين تا قبل از تصويب مطالعات موضوع اين ماده ، لازم الاجرا مي باشند.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17562 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1384/03/26 :تاريخ ابلاغ 1384/03/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران