اصلاح ماده (3)آيين نامه اجرايي عمليات پولي وبانكي درمناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران


هيات وزيران درجلسه مورخ 16/8/1378باتوجه به نظريه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1952ه /ب مورخ 9/3/1377) تصويب نمود:

درماده (3)آيين نامه اجرايي عمليات پولي وبانكي درمناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران -موضوع تصويبنامه شماره 1866/ت 17992ك مورخ 31/2/1376عبارت بارعايت ميزان سهم موضوع تبصره (2) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري -صنعتي -مصوب 1375 بعدازعبارت تاسيس بانك ايراني اضافه مي شود.
معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي

15854 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1378/09/11 :تاريخ ابلاغ 1378/08/16 :تاريخ تصويب
:موضوع شورايعالي مناطق آزادتجاري -صنعتي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران