آئين نامه اجرائي ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره10933/ت32898هـ 27/2/1384
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار ، موضوع نامه شماره 277/هـ مورخ 28/1/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 - آئين نامه اجرائي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

معادل سه درصد (3%) از مانده سپرده هاي قانوني بانكها در پايان سال 1383 در اختيار بانكهاي كشاورزي ، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك يك درصد) قرار ميگيرد ، تا در زمينه تخصصي هر بانك صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي ، دامپروري ، احداث مسكن و تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي با ويژگي عمده اشتغال زايي گردد.
تسهيلات مربوط به بخش صنعت و معدن صرفاً شامل صنايع كوچك (كمتر از 50 نفر) ميگردد.
شركتهاي تابعه بانكهاي عامل مشمول استفاده از تسهيلات موضوع اين آئين نامه نمي باشند.
ـ اعطاي تسهيلات موضوع اين آئين نامه براي سرمايه در گردش واحدهاي موجود مجاز نميباشد.
طرحهايي كه از منابع اين تسهيلات راهاندازي ميشوند از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
اعطاي تسهيلات يادشده در قالب ضوابط و مقررات جاري بانكهاي عامل (با نرخ سود بخشهاي مربوط) مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تسهيلات مربوط به بخش مسكن منحصراً در قالب عقد مشاركت مدني امكان پذير خواهد بود.
اعطاي تسهيلات به طرحهايي امكانپذير است كه قبلاً از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سنواتي استفاده ننموده باشند.
طرحهاي مشمول ، بايد از توجيهات فني ، مالي و اقتصادي لازم برخوردار باشند.
اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرح با اولويت در مناطق توسعه نيافته و همچنين در طرحهايي كه بيشترين سهم در جهت اشتغالزايي را خواهد داشت مورد مصرف قرار خواهد گرفت.
ـ بانكهاي عامل موظفند عملكرد تسهيلات موضوع اين آئين نامه به تفكيك طـرحهاي تصويبي ، ميزان تسهيلات تخصيصي و ميزان اشتغالزايي را هر سه ماه يك بار به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند.
بانكهاي عامل موظفند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه مراتب را جهت اجرا به واحدهاي اجرائي ذيربط ابلاغ نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

17541 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1384/02/31 :تاريخ ابلاغ 1384/02/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران