اصلاح اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان.


شماره 2084 26-2-43
وزارت دادگستري
هئيت وزيران در جلسه 23-2-43 بنا به پيشنهاد شماره 537 ر7ر6ر2ر43 وزارت دادگستري ماده دوم و تبصره ماده نهم تصويبنامه مورخ 20/2/36 راجع به اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان را بشرح ذيل اصلاح و تصويب نمودند.
ماده دوم اصلاحي در مقر هر دادگاه شهرستان دادستان شهرستان و در مقر هر دادگاه بخش مستقل بر حسب ضرورت و بنا به پيشنهاد شهرباني كل كشور و تصويب وزارت دادگستري رئيس دادگاه بخش مستقل موافق اين تصويب نامه بنگاه حمايت زندانيان را تشكيل خواهد داد.
تبصره اصلاحي ماده نهم در شهرستانها هيئت مديره مركب از دادستان شهرستان فرماندار، رئيس شهرباني و چهار نفر از معتمدين محل خواهد بود و در بخشهائي كه مبادرت بتاسيس بنگاه حمايت زندانيان ميشود بجاتي دادستان شهرستان رئيس دادگاه بخش مستقل و بجاي فرماندار(در صورتيكه سازمان فرمدانداري وجود نداشته باشد) بخشدار انجام وظيفه مي نمايند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است
وزير مشاور- دكتر هادي هدايتي

5618 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
1343/03/12 :تاريخ ابلاغ 1343/02/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران