طبق ماده 5آئين نامه اجرائي تبصره 85 قانون برنامه وبودجه سال 1356كل كشور اختيارتشخيص گروه بالاترين شغل دوران خدمت مستخدمين رسمي ،به شوراي سازمان اموراداري واستخدامي كشورتفويض شده و تغييرات بعدي همطرازي به كارمندان بازنشسته تسري پيدانميكند.


تاريخ 8/11/73 شماره دادنامه 136 كلاسه پرونده 73/143

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه ماده 5 آئين نامه اجرائي تبصره 85 قانون برنامه وبودجه سال 1356كل كشورموضوع تفويض اختيارتشخيص گروه بالاترين شغل دوران خدمت مستخدمين رسمي ازطريق طبقه بندي ياهمطرازي به شوراي سازمان اموراداري واستخدامي كشور و عنايت به مقررات طرح طبقه بندي مشاغل معتبرومجري تاتاريخ 1/1/56 موضوع تخصيص پست ثابت سازماني فرمانداران درجه 3 و4 درگروه 9 جدول پيوست ماده 32 قانون استخدام كشوري دادنامه شماره 342 مورخ 3/6/71شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري مشعربرردشكايت بخواسته استفاده ازگروه 10 به اعتبارتصدي سمتهاي مذكوردراجراي تبصره 85 قانون فوق الذكرموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/73/143 19/5/1374
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :حسن صانعي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 19و20ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه نوزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/719موضوع شكايت آقاي حسن صانعي بطرفيت وزارت كشور،سازمان اموراداري واستخدامي كشوربخواسته ارتقاازگروه 9به گروه 10طي دادنامه شماره 342-3/6/71چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه همطرازي موضوع تبصره 85بودجه سال 1356 درموردشاكي اعمال گرديده وتغييرات بعدي همطرازي تسري به كارمندان بازنشسته نداردمگردرقوانين موضوعه پيش بيني وقيدگردد،نظربه اينكه مشاراليه درزمان اجراي همطرازي موضوع تبصره 85 قانون برنامه وبودجه سال 56 كل كشورفرمانداران درجات 3و4درگروه 9قابل تخصيص بوده اندازحداكثر گروه شغلي پست موردتصدي خودبهره مندگرديدتخلف ازمقررات وتضييع حق وي مشهودنيست لذاشكايت نامبرده موجه ومستندنمي باشد.بنابه مراتب فوق حكم به ردشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
ب - شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/734موضوع شكايت آقاي ميرجعفري حسيني زاده تبريزي بطرفيت وزارت كشور،سازمان اموراداري و استخدامي كشوربخواسته ارتقاازگروه 9به گروه 10ودريافت مابه التفاوت براساس تبصره 85قانون برنامه بودجه سال 1356كل كشورطي دادنامه شماره 644-7/10/72چنين راي صادرنموده است :باعنايت به مفادپاسخ شماره 23/25419-6/7/71مديركل اموراداري وزارت كشورعلت عدم اجراي تبصره 85 بودجه سال 56درموردشاكي تخصيص يافتن بالاترين گروه پست موردتصدي درزمان اشتغال (گروه 9)براي نامبرده درزمان اجراي مرحله دوم قانون استخدامي كشوري (1/7/52)بوده وبااجراي مرحله دوم درآن تاريخ كليه مستخدمين كه قبل ازاجراي آن داراي عنوان سازماني بالاتربوده اندازبالاترين گروه شغلي تخصيصي بهره مندگرديده واين بدين معني است كه براساس مفادآئين نامه اجرائي تبصره 85 مشاغلي كه مستخدم بعدازاجراي مرحله دوم بعهده داشته نمي تواندملاك تعيين گروه دراجراي تبصره مذكورقرارگيردوتعيين گروه مجددبافرض تعيين آن دراجراي مرحله دوم موردي نداشته است ،درحاليكه شاكي قبل ازتاريخ اجراي مرحله دوم (1/7/52)بموجب ابلاغ 15/8/42دربالاترين پست دوران خدمت خودبه عنوان فرماندارنهاوندمنصوب ومتصدي گرديده بوده است .عليهذااستحقاق برخورداري ازگروه 10دربازنشستگي خودبراساس فهرست همطرازي شغلي فرمانداريهاراداشته است وبه همين جهت حكم به ورود شكايت نامبرده دراين خصوص ولزوم ارتقاوي ازگروه 9به 10وپرداخت مابه التفاوت مربوطه دراجراي تبصره 85 قانون بودجه سال 56 صادرواعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ،شماره : 14748 29/7/1374
6

136 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1374/07/29 :تاريخ ابلاغ 1373/11/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران