111111


شماره 41332 27و11و32
وزارت دارائي
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دارائي در جلسه مورخ 26و11و32 مواد زير را براساس قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 23 اسفندماه 310 تصويب نمودند:
ماده 1- ضرابخانه شاهنشاهي علاوه بر ضرب مسكوك يك پهلوي و نيم پهلوي از طلا بعيار نهصد هزارم ميتواند مسكوك ربع پهلوي را نيز بهمان عيار از طلا ضرب نمايد.
ماده 2- ربع پهلوي داراي 18305955 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه شاهنشاهي يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 546270 عدد سكه پهلوي ميرساند حق ترخيص وزن مسكوك ربع پهلوي دو برابر يك پهلوي و نيم خواهد بود.
ماده 3- عيار و ساير مقررات مربوط به مسكوك طلا بايد از طرف ضرابخانه شاهنشاهي رعايت شود.
ماده 4- پس از افتتاح مجلس شوراي ملي وزارت دارائي لايحه قانوني در تكميل لايحه مسكوك طلا براي تقديم به مجلس شوراي ملي تقديم خواهد شد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 41760 29و11و32
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28و11و32 بنا بر پيشنهاد شماره 5773 مورخ 21و11و1332 وزارت كشور تصويب نمودند:
چون اتمام كارهاي لوله كشي آب تهران در مدت مقرر در متمم قراداد شماره 21370 با سرالكساندر- گيپ و شركاء مهندسيين مشاور بعلت 19 ماه و نيم و تاخيري كه در صورت جلسه مورخه 28و11و32 ضميمه ذكر شده است خاتمه نيافته است لذا به مديركل لوله كشي اجازه داده ميشود با توجه به ماده 6 متمم قرارداد شماره 31370 با سرالكساندر گيپ و شركاء كه به موجب اختيارات حاصله از قانون انجام لوله كشي آب و فاضلاب شهر تهران مصوب هفتم خرداد 1330 امضاء و مبادله شده است به مهندسين مشاور ابلاغ نمايد. نظارت فني خود را تا پايان لوله كشي آب تهران در كوتاهترين مدت ممكن انجام پذير باشد ادامه دهند و در مورد كارمزد مهندسين مشاور كه براساس مخارج واقعي پرداخت ميشود با توجه به صرفه و صلاح سازمان لوله كشي ترتيب مناسب نسبت به ميزان و نحوه پرداخت كارمزد بدهد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 41134 27و11و32
وزارت دفاع ملي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26و11و32 بنا به پيشنهاد شماره 40403- 22و11و32 وزارت دفاع ملي تصويب نمودند كه برطبق مقررات ماده 26 و 55 قانون نظام وظيفه عمومي و ماده واحده مصوب آبانماه 1324 در اول فروردينماه 1333 با حضار متولدين 1313 اقدام و در تمام مناطق و حوزههاي نظام وظيفه سربازگيري شروع گردد ضمنا به وضعيت متولدين 1314 نيز در سال مزبور رسيدگي نمايند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 41980 6و12و32
وزارت اقتصاد ملي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5و12و32 بنا به پيشنهاد شماره 9144-32641 مورخ 2 اسفند 1332 وزارت اقتصاد ملي تصويب نمودند شركتي بنام شركت سهامي بيمه پارس با سرمايه پنجام ميليون ريال كه مؤسسين آن آقايان حاجي ميرزا عبدالله مقدم- جعفر تقينيا- علي اصغر توكليان- شركت سهامي منسوجات چالوس ميباشند تاسيس و با رعايت مقررات تصويبنامه شماره 25226 مورخ 13و6و31 و ساير قوانين مربوط به انجام معاملات بيمه اشتغال ورزد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 43960 23و12و32
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخه 22و12و1332 برحسب پيشنهاد شماره 68519- 18و2و32 وزارت دارائي تصويب نمودند:
باغ دولتي واقع در سرخه حصار براي ايجاد آسايشگاه معلولين به وزارت كار (سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران) منتقل شود.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 44656 12و1و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه 11و1و1333 برحسب پيشنهاد شماره 68804 مورخ 26و12و32 وزارت دارائي تصويب نمودند:
1- وزارت دارائي مجاز است شيره ترياك محصول سال 1333 را از قرار يك من تبريز 640 مثقال به كيل 28 يك هزار و پانصد ريال خريداري و جمع آوري نموده و در انبارهاي خود نگاهداري نمايد.
2- شيره اي كه جمع آوري خواهد شد منحصرا به مصرف صدور از كشور براي احتياجات داروئي و عملي خواهد رسيد و از فروش آن در داخله خودداري خواهد شد مگر براي امور طبي و بهداشتي با تصديق وزارت بهداري و بنگاه كل داروئي.
3- چنانچه در ضمن جمع آوري و خريد شيره ترياك ثابت شود زارع يا مالكي قصد اختفاء تمام يا قسمتي از محصول خود را داشته و هب مامورين عرضه ننموده اند جنس مكشوفه صورت قاچاق داشته و با صاحب آن طبق مقررات و قوانين مربوط بارتكاب قاچاق رفتار خواهد شد. و ضمنا بمخبرين در مقابل هر يك سير ترياك مكشوفه چهل ريال بعنوان جايزه پرداخت شده و نام وي هم افشاء نخواهد شد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 984 23و11و33
سازمان برنامه
هيئت وزيران در جلسه 21و1و33 بنا به پيشنهاد شماره 44 ك ف 418 مورخ 14و11و33 سازمان برنامه تصويب نمودند كه از نظر حفظ سياست عمومي كميته كمكهاي فني ملل متحد جناب آقاي دكتر سيد فخرالدين شادمان كه از بدو تشكيل اين كميته سمت رياست آنرا داشته اند كماكان در سمت مزبور ابقاء شوند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 256 23و1و33
وزارت فرهنگ
هيئت وزيران در جلسه 21و1و33 برحسب پيشنهاد شماره 34360ر69069- 8و1و33 وزارت فرهنگ و موافقت نامه وزارت دارائي تصويب نمودند كه سربازان و درجه داران ارتش كه داوطلب در امتحانات نهائي شش ساله ابتدائي ميشوند از پرداخت يكصد و پنجاه هزار ريال حق الثبت مندرج در تصويبنامه شماره 6583 مصوب جلسه سيزدهم اسفندماه 1328 هيئت وزيران معاف بوده فقط 15 ريال پول تمبر گواهي نامه از هر يك از آنان دريافت شود.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 524 23و1و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31و1و1333 بنا به پيشنهاد شماره 9717-11601 وزارت كشور و به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند كه تصويبنمامه شماره 41550 جلسه مورخ 26و11و32 بشرح زير اصلاح و تكميل گردد.
بخش دهدز نيز از شهرستان اهواز متنزع و ضميمه شهرستان بختياري و چهارمحال ميگردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزيرشماره 598 26و1و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25و1و33 طبق پيشنهاد شماره 772- 15و1و33 وزارت دارائي تصويب نمودند اداره كل قند و شكر مجاز است مقدار يك هزار تن شكر سفيد از موجودي باجگيران و يك هزار تن شكر سفيد از موجودي جلفا به قرار كيلوئي 18 ريال در مقابل اخذ وجه نقد باشخاصيكه مايل به خريد آن باشند با رعايت مقررات مندرج در تصويبنامه 37632 بفروش برساند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 2274 26و1و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25و1و33 بنا به پيشنهاد شماره 517- 22 و1و33 وزارت كشور تصويب نمودند كه بر طبق ماده 55 لايحه قانون شهرداريها انجمن شهرداري فريدون كنار منحل گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 1272 26و1و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخه 25و1و33 بنا به پيشنهاد شماره 39828- 17و1و33 وزارت كشور تصويب نمودند كه بر طبق ماده 55 لايحه قانوني شهرداريها انجمن شهرداري داراب منحل گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 1270 26و1و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخه 25و1و33 برحسب پيشنهاد شماره 516-21و1و33 وزارت كشور تصويب نمودند كه بر طبق ماده 55 لايحه قانوني شهرداريها انجمن شهرداري اراك منحل گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 988 26و1و33
وزارت دادگستري
هيئت وزيارن در جلسه مورخ 25و1و33 بر طبق ماده سوم قانون دعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري بنا به پيشنهاد شماره 1717ر1061 وزارت دادگستري تصويب نمودند كه آقايان ابوطالب رئيس راد. احمد صدر. ابوالقاسم نصيرهرندي. حسن مرتضوي. عليمحمد بيگدلي. براي كارمندي هيئتهاي املاك واگذاري انتخاب شوند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 44702 26و1و33
وزارت دفاع ملي
هيئت وزيران در جلسه 26و1و33 بنا بر پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت دارائي تصويب نمودند.
1- عناصر مسلح و غيرمسلحي كه اداره كل گمرك براي حفاظت انبارها و اماكن گمركي و اموال داخل گمركخانهها و محوطههاي گمركي در اختيار دارد به نام نگهبان گمرك ناميده شود.
2- عناصري كه در نوار مرزي وظيفه انتظامات و مراقبت مرز و جلوگيري از قاچاق را برعهده دارد بنام گارد و پليس مرزي ناميده شده و جانشين گارد و پليس گمرك خواهند بود.
3- اين تصويبنامه مكمل تصويبنامه مورخه 24و10و33 مورخه 28و11و33 هيئت وزيران است.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 898 26و1و33
وزارت دارائي
به منظور تكميل تصويبنامه شماره 1080 مورخ 25و11و33 هيئت وزيران در جلسه 15و1و33 بنا به پيشنهاد شماره 10259-21 21و1و33 وزارت دارائي تصويب نمودند:
با رعايت مفاد تصويبنامه فوق اسكناسهاي بانك ملي ايران كه از تاريخ پانزدهم ديماه 32 تا بيست و چهارم بهمن ماه 32 از طرف اشخاص يا مسافرين موافق مقررات با كشور وارد و به ادارات گمركي اظهار و ارائه گرديده است به صاحبان آنها مسترد گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 1252 26و1و33
وزارت دفاع ملي
هيئت وزيران در جلسه مورخه 25و1و33 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي آئين نامه گارد مرزي پيوست را كه مشتمل بر 14 ماده ميباشد تصويب و از تاريخ 1و1و1333 قابل اجراء ميباشد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 1574 31و1و33
سازمان صنايع كشور
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مورخه 21و1و33 شماره 272 سازمان صنايع كشور و موافقت وزارت اقتصاد ملي در تشكيل و تصويبنامه شماره 42634 مورخ 6و12و33 و در اجراي وظائف مندرج در بند ح ماده 4 لايحه قانوني سازمان صنايع كشور تصويب نمودند.
1- هيئت مديره و هيئت نظارت بنگاه كه نام بنگاه توسعه امور صنعتي و معدني ناميده خواهد شد به شرح زير مي باشد.
آقاي دكتر محمود مهران رئيس هيئت مديره آقايان مهندس حبيب نفيسي و مهندس ابوذر اعضاء هيئت مديره و اقاي دكتر عبدالرضا عدل طباطبائي عضو عليالبدل آقاي مهندس الهي رئيس هيئت نظارت و آقايان مهندس مصطفي هنجني و غلامعلي فرزاميان اعضاء هيئت نظارت.
2- اساسنامه بنگاه پس از تصويب جناب آقاي نخست وزير كه طبق لايحه قانوني سازمان صنايع كشور رياست عاليه بر سازمان مزبور دارند به ثبت خواهد رسيد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير


شماره 2730 15و2و33
سازمان صنايع كشور
پيرو تصويبنامه شماره 1574- 31و1و33 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 706 مورخ 11و2و33 صنايع كشور تصويب نمودند كه جناب آقاي مهندس مصطفي زاهدي به سمت رياست هيئت نظارت بنگاه توسعه امور صنعتي و معدني به جاي آقاي مهندس الهي تعيين و طبق اساسنامه بنگاه انجام وظيفه نمايد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير


شماره 1994 15و2و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخه 13و2و33 بنا به پيشنهاد شماره 2819- مورخ 5و2و33 وزارت دارائي در تكميل تصويبنامه شماره 40686- 18و11و32 تصويب نمودند كه منظور از ماده 2 تصويبنامه مذكور اين ماده بوده كه چنانچه كارمندان قرارداري با احتساب اضافه مدت خدمت قبلي براي روز اول فروردين 133 ذيحق به دريافت اضافه حقوق بشوند حكم يك عشر اضافه از اول فروردين 33 درباره آنها صادر شود و استحقاق تا آخر اسفند 1332 آنها از اول فروردين 1333 صادر خواهد شد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 2172 15و2و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخه 13و2و33 بنا بر پيشنهاد شماره 1004-9165ر7و2و33 وزارت كشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 تقسيمات كشور تصويب نمودند كه قريه هراورجان از بخش شهر بابك و شهرستان يزد مجزي و ضميمه بخش بوانات و شهرستان آباده گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 2296 15و2و33
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13و2و33 بر طبق ماده سوم قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري بنا به پيشنهاد شماره 3356-3623-7و2و33 وزارت دادگستري تصويب نمودند كه آقايان اسمعيل مزارعي عبدالرضا شجيعي علي قل اياغ براي كارمندي هيئتهاي املاك واگذاري انتخاب شوند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 180 26و1و33
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25و1و33 طبق پيشنهاد شماره 10153 مورخ 10و1و33 وزارت دارائي در تكميل تصويبنامه هاي شماره 1561- 10و2و28 و شماره 1537-12و11و1329 مقررات زير را در مورد رانندگان و تلفونچيهاي دولتي تصويب نمودند.
1- كمك تلفونچيهائي كه در موقع اجراي لايحه قانوني رسمي نمودن رانندگان و تلفونچيها عملا كار تلفونچيگري انجام ميداده اند و مشمول لايحه نشده اند در صورت احتياج وزارتخانه ها به تلفونچي جديد چنانچه از عهده آزمايش مقرر برآيند با درجه 4 استخدام و هرگاه حقوق دريافتي آنها بيش از حقوق درجه 4 باشد مازاد را مادام كه حقوق درجه آن به ميزان دريافتي نرسيده دريافت دارند.
2- سوابق خدمت تلفونچيها و همچنين رانندگان در شركتها و بانكهاي دولتي با تصويب هيئت وزيران جزء سابقه خدمت آنها در تشخيص درجه منظور و در صورت پرداخت كسور بازنشستگي آن مدت جزء ديرينگي خدمت محسوب گردد.
3- هر تلونچي كه 5 سال متوالي يا شش سال متناوب در درجه متوقف و از حداكثر حقوق درجه 1 نيز استفاده نمايد و جلب رضايت اداره متبوعه را نموده باشد از ساختمان تلفن مغناطيسي و تلفن خودكار نيز اطلاعات كافي داشته و بتواند دستگاههاي مزبور را با راهنمائي و مهندس و متخصص مربوطه تعمير بنمايد بشرط وجود اعتبار ميتواند تا دو مرتبه به دريافت عشر اضافه پست آخرين حقوق در مدتي كه در بند ج تصويب نامه شماره 2629-14و2و29 مقرر گرديده نائل گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 3470 25و7و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخه 22و2و1333 بنا به پيشنهاد شماره 497 مورخ 22و1و1333 وزارت كشور تصويب نمودند كه بر طبق ماده 55 لايحه قانوني شهرداريها انجمن شهرداري اسكو منحل گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 1608 25و2و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخه 22و2و33 بنا به پيشنهاد شماره 528 مورخه 29و1و33 وزارت كشور تصويب نمودند كه بر طبق ماده 55 لايحه قانوني شهرداريها انجمن شهرداري گرگان منحل گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 3686 2و3و33
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29و2و33 بر طبق ماده سوم قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري بنا به پيشنهاد شماره 5110-7836-27و2و33 وزارت دادگستري تصويب نمودند كه آقاي محمد صادق نجفي براي كارمندي هيئتهاي املاك واگذاري انتخاب شوند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 4086 16و3و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخه 15و3و33 بنا بر پيشنهاد شماره 1132-30و2و33 وزارت كشور تصويب نمودند كه بر طبق ماده 55 لايحه قانون شهرداريها انجمن شهر كاشان منحل گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 10012 21و5و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20و5و33 بنا بر پيشنهاد شماره 22513-9و5و33 وزارت دارائي در پيرو تصويب نامه شماره 522-23و1و33 تصويب نمودند كه مقررات تصويبنامه شماره 32430 مورخه 11و9و32 راجع به تصفيه مالياتهاي معوقه تا آخر شهريور ماه 33 تمديد گردد و مفهوم لام بند 1 و 4 تصويبنامه مذكور شامل ماليات سال 1323 نيز بشود.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 9944 12و5و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11و5و33 به موجب پيشنهاد شماره 6649 مورخ 5و3و33 وزارت دارائي تصويب نمودند كه مرجع رسيدگي و تشخيص سوابق خدمت رانندگان و تلفونچيها در شركتها و بانكهاي دولتي موضوع ماده 2 تصويبنامه شماره 180 مورخه 26 فرودين 1333 وزارتخانه يا اداره مستقل متبوعه ميباشد كه پس از احراز صحت با توجه به مقررات مربوطه جزء ديرينگي آنها به حساب خواهد آمد بنابراين ضرورتي ندارد كه براي فرد فرد آنان طرح جداگانه پيشنهاد و تصويبنامه صادر گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 10194 25و5و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21و5و33 بنا به پيشنهاد شماره 3800 مورخ 9و5و33 وزارت كشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند كه تصويبنامه شماره 21182-7و7و32 مصوب در جلسه مورخ 4و7و32 مبني بر انتقال مركز بخشداري شهداد از توابع كرمان از شهداد به قصبه گوك لغو و مركز بخش كماكان در شهداد باقي بماند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 11454 31و5و33
وزارت اقتصاد ملي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30و5و33 بنا بر پيشنهاد شماره 1421و12375 مورخ 24 مرداد 1323 وزارت اقتصاد ملي تصويب نمودند.
1- مهلت مندرج در ماده 14 مقررات سهميه واردات سال جاري براي وصول كالا به گمرك تا آخر تيرماه 1333 تمديد ميشود.
2- مدادتراش ساده پلاستيكي مسمول رديف 140 و چراغ خوراك پزي بي فتيله مشمول رديف 111 سهيمه ورود آنها مجاز خواهد بود.
3- ورود رنگهاي تركيبي (سنتتيك) اعم از اينكه داراي پيگمان معدني يا ارگانيك باشد مشمول رديف 34 سهميه واردات و مجاز خواهد بود.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 116700 31و5و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30و5و33 بنا به پيشنهاد شماره 33935- 23و5و33 وزارت دارائي تصويب نمودند ورود اسكناس بانك ملي ايران به كشور كه طبق تصويبنامه شماره 5368-24و3و33 براي مدت سه ماه مجاز گرديده بود از تاريخ انقضاء مدت تصويبنامه فوق براي سه ماه ديگر به همان شرايط مقرره در تصويبنامه تمديد مي گردد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 13556 11و6و33
سازمان برنامه
هيئت وزيران در جلسه 10و6و1333 تصويب نمودند كه جناب آقاي ابوالحسن ابتهاج بسمت مديرعامل سازمان برنامه منصوب گردند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 15132 28و6و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27و2و1333 به موجب پيشنهاد شماره 4677-48560- 23و6و33 وزارت كشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند كه بخش هريس از شهرستان اهر و بخش آلان براغوش از شهرستان سراب منتزع گرديده ضميمه شهرستان تبريز شود مراكز دو بخش مذكور كماكان به ترتيب هريس و مهربان خواهد بود.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 14846 4و7و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3و7و33 بنا به پيشنهاد وزارت دارائي تصويب نمودند: تصويبنامه شماره 8002 مورخ 14و4و33 راجع به اجازه صدور گندم ملغي است و ديگر خروج گندم از ايران ممنوع است.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 10946-782 12و7و33
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10و7و33 بنا به پيشنهاد شماره 37405 مورخه 4و7و1333 وزارت دارائي مدت اعتبار تصويبنامه شماره 6076مورخ 8و4و33 را كه آخر مردادماه سال جاري منقضي كرده است از تاريخ انقضاء براي مدت چهار ماه به شرح زير تمديد و اصلاح نمودند:
1- آهن آلاتي كه تا آخر آبانماه سال جاري با انجام تشريفات مقرره ترخيص و از گمرك خرمشهر بيرون برده ميشود حق انبارداري بدون احتساب نرخ تصاعدي و به ماخذ حداقل دريافت گردد.
2- از ساير كالاهاي خرمشهر و همچنين آهن آلات و كالاهاي ديگر بندر بوشهر آنچه تا آخر مهرماه 1333 با انجام تشريفات مقرره از گمرك مرخص و بيرون برده ميشود و پنجاه درصد آنچه تا آخر آبانماه 1333 از گمرك مرخص و بيرون برده ميشود سي درصد و آنچه تا آخر آذرماه 1333 از گمرك مرخص و بيرون برده ميشود 15 درصد در ميزان حق انبارداري متعلقه تخفيف داده شود.
3- كالاهائيكه از گمرك بندر شاهپور و خرمشهر به گمرك اهواز تحت ياساوان اداري و بدون تقاضاي صاحبان كالا حمل شده باشد مشمول تخفيفهاي مندرج در بند 2 اين تصويبنامه ميشود.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
شماره 31156 26و12و33
تصويبنامه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25و2و33 بنا به پيشنهاد شماره 10316-91500 مورخه 16و12و33 وزارت كشور به استناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور تصويب نمودند كه بخش بهشهر از بخشهاي تابعه شهرستان ساري به شهرستان تبديل و بخشهاي تابعه آن عبارت خواهد بود از:
1- بخش حومه بهشهر شامل دهستان قره طغان.
2- بخش گلوگاه شامل دهستانهاي پنجهزار و گلباد.
3- بخش يانه اسر شامل دهستانهاي چهاردانگه- شهرياري و بخكش.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران