آئين نامه امور حج


شماره 764 31و1و33
وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخه 28و1و33 برحسب پيشنهاد شماره 106-1154-19و1و33 وزارت امور خارجه آئين نامه حج را كه با نظر آقايان اعضاء كميسيون دائمي حج و نمايندگان وزارتخانه هاي كشور- بهداري و اداره كل هواپيمائي كشوري در 9 ماده و چند تبصره به شرح پيوست تصويب نمودند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
آئين نامه امور حج
قسمت اول- كليات
ماده 1- براي تسهيل مسافرت كسانيكه قصد زيارت بيت الله را دارند و براي اطمينان باستطاعت مالي و مزاجي آنها مقرر ميگردد كه در مركز هر يك از شهرستانها كميسيوني مركب از دو نفر از معتمدين محل (اگر انجمن شهر و اگر نيست بانتخاب فرماندار) رئيس بهداري رئيس بانك ملي ايران در فرمانداري زير نظر فرمانداران تشكيل ميگردد.
تبصره- درخواست كنندگان گذرنامه حج بايد داراي گواهينامه تلقيحات لازم و گواهي پرداخت ماليات و گواهي پرداخت ماليات و گواهي نبودن تحت تعقيب محاكم قانوني باشند.
ماده 2- اين كميسيون تقاضاهاي اشخاصي را كه مايل به زيارت بيت الله ميباشند دريافت و از لحاظ مستطيع بودن از جهت مالي و مزاجي رسيدگي و اظهارنظر مينمايد و در صورت موافقت گواهينامهاي براي صدور گذرنامه حج از طرف شهرباني آن حوزه بمتقاضي داده ميشود.
كميسيون از 25 رمضان هر سال تشكيل و تا 20 شوال بتقاضاهاي واصله رسيدگي و باشخصاص واجد شرايط گواهينامه براي صدور گذرنامه حج ميدهد.
كميسيون مزبور فقط براي تصديق گواهينامه تلقيحات تا پنجم ذيقعده تشكيل جلسه داده و بلافاصله انحلال خود را اعلام ميدارد.
ماده 3- اداره شهرباني با رعايت كليه مقررات صدور گذرنامه فقط به كساني كه داراي گواهينامه كميسيون مزبور و گواهينامه تلقيحات لازمه باشند گذرنامه حج خواهد داد.
تبصره 1- گواهي تلقيحات لازمه براي اعلام وزارت بهداري بامضاء رئيس بهداري در كميسيون حج صادر خواهد شد.
گواهينامه تلقيح ضد و با شش روز پس از اولين تلقيح و گواهينامه تلقيح ضد آبله هشت روز پس از تلقيح قابل قبول است.
تبصره2- هيچگونه تقاضائي راجع به صدور گذرنامه حج از 21 شوال به بعد پذيرفته نميشود.
تبصره 3- مسافرت اطفال نابالغ بيت الله براي حج نيست.
تبصره 4- تاريخ صدور گذرنامه براي مسافرت حج تا دهم ذيقعده است و از روز يازدهم ذيقعده گواهينامه كميسيون بالااثر خواهد بود.
ماده 5- فرمانداريها مكلفند روز ششم ذيقعهده عده افراديكه از طرف كميسيون محلي براي رفتن حج نسبت به آنها گواهينامههاي لازمه صادر شده و همچنين شهربانيها روز يازدهم ذيقعهده عده كساني كه براي آنها گذرنامه صادر كرده اند تلگرافي بوزارت كشور مخابره و رونوشت آن به وزارت امور خارجه اعلام و ضمنا صورت اسامي آنها را با پست هوائي يا هر وسيله ديگر به وزارت كشور گزارش داده و رونوشت آنرا بوزارت امور خارجه ارسال دارند.
ماده 6- كميسيون حج فوري عده كسانيكه گذرنامه براي حج در دست دارند به سفارت شاهنشاهي در جده اعلام ميكند تا بمنظور پيش بيني وسايل مسافرت داخلي كشور و تهيه منزل و چادر با اولياء دولت عربي سعودي و شركت حمل و نقل داخلي آن كشور و مطوفين مذاكره و اقدام لازم بعمل آورند.
تبصره 1- مامورين دولت شاهنشاهي در خارجي نيز بوسيله سفارت عربي سعودي صورت اسامي ايرانياني كه مستقيما عازم حج هستند دريافت و تعداد آنها را به كميسيون حج در تهران به سفارت شاهنشاهي در جده بوسيله تلگراف اطلاع داده و اسامي آنها را با پست هوائي ارسال ميدارند.
تبصره2- سفارت شاهنشاهي در جده اسامي حجاج ايراني را از وزارت امور خارجي عربي سعودي بعد از اتمام حج دريافت و به كميسيون دائمي حج ارسال خواهند داشت.
قسمت دوم- وسائل مسافرت حج
ماده 7- وسيله مسافرت در سال جاري از ايران به مكه از راه هوا- دريا و از راه خشكي فقط از راه تهران بيروت- تهران به عقبه خواهد بود.
ماده 8- كميسيون دائمي حج بوسيله جلب نظر اشخاص مورد اعتماد عمومي كه در امور حمل و نقل و كرايه بها داراي بصيرت هستند حداقل كرايه مسافرت از تهران تا جده و بالعكس با هواپيماهاي مورد اطمينان كه شهرت بينالمللي داشته و تجهيزات آنها كامل باشد و نيز بهاي بليط وسايل نقليه مسافرت زميني و دريايي از ايران تا جده و بالعكس را بريال معين و اعلان ميكنند.
تبصره1- هيچ موسسه اي نميتواند بليط به نرخ گرانتر از كرايه هائي كه از طرف كميسيون دائمي حج آگهي شده به مسافر بفروشد.
تبصره 2- بليط رفتن و برگشتن بوسيله كشتي از ايران تا جده را قبلا موسسات حمل و نقل و بنرخ معين بمسافرين خود ميفروشند.
تبصره3- ده يك بهاي بليط مسافرت را حجاج به حساب مخصوص زير نظر كميسيون دائمي در حج در بانك ملي خواهند گذاشت و رسيد آنرا تحويل شركت فروشنده بليط خواهند داد.
شركت پس از دعوت حجاج با اجازه كميسيون دائمي حج حق دريافت آنرا خواهد داشت.
ماده 9- موسسات حمل و نقل دريائي موظفند تا روز پانزدهم ذيقعده بليط فروخته و منتهي تا 20 ذيقعده كليه حجاج را حركت دهند.
موسسات حمل و نقل هوائي موظفند تا روز 25 ذيقعده بليط فروخته و منتهي تا روز بيست و نهم ذيقعده كليه حجاج را حركت دهند.

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1333/01/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران