تصويبنامه در مورد تمديد ورود اسكناس بانك ملي ايران به كشور


شماره 41080 25و11و33
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24و11و32 برحسب پيشنهاد شماره 6523-21و11و32 وزارت دارائي تصويب نمودند ورود اسكناس بانك ملي ايران به كشور كه طبق تصويبنامه شماره 19388-1و8و33 براي مدت دو ماه مجاز گرديده بود از تاريخ صدور اين تصويب نامه براي مدت سه ماه ديگر تمديد مي گردد. مشروط بر اين كه واردكنندگان اعم از مسافرين يا اشخاصي ديگر مقدار اسنكناسهائي كه همراه دارند به اولين گمرك ورودي اظهار نمايند اداره كل گمرك مكلف است براي واردات اسكناس موضوع اين تصويب نامه آمار مخصوصي در هر هفته تهيه نموده و به وزارت دارائي كميسيون ارز بانك ملي ايران ارسال دارد.
تصويبنامه در دفترنخست وزير است.
از طرف نخست وزير

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1332/11/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران